Přejít k obsahu


Enhancement of thermal stability of silver(I) acetylacetonate by platinum(II) acetylacetonate

Citace:
KŘENEK, T., KOVÁŘÍK, T., POLA, M., JAKUBEC, I., BEZDIČKA, P., BASTL, Z., POKORNÁ, D., URBANOVÁ, M., GALÍKOVÁ, A., POLA, J. Enhancement of thermal stability of silver(I) acetylacetonate by platinum(II) acetylacetonate. Thermochimica Acta, 2013, roč. 554, č. February, s. 1-7. ISSN: 0040-6031
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Enhancement of thermal stability of silver(I) acetylacetonate by platinum(II) acetylacetonate
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Michal Pola , Ing. Ivo Jakubec CSc. , RNDr. Petr Bezdička , Ing. Zdeněk Bastl CSc. , Ing. Dana Pokorná , Ing. Markéta Urbanová , Ing. Anna Galíková CSc. , RNDr. Josef Pola DrSc.
Abstrakt CZ: Termogravimetrická analýza ekvimolární směsi acetyl acetonátu stříbra a platiny ukazuje výrazné zvýšení tepelné stability acetyl acetonátu stříbra v přítomnosti acetylacetonátu Pt. Zahřívaná směs byla zkoumána pomocí DSC a spolu s analýzou plynných produktů. Zbytky po záhřevech a sublimáty byly analyzovány FTIR, XPS Ramanovou a spektroskopií, SEM a HRTEM. Lze předpokládat, že acetylacetonát stříbra je teplotně stabilizován kvůli slabé vazbě s Pt chalátem. Předpoklad interakce mezi oběma chaláty je podpořen analýzou struktury zbytků po záhřevech, které obsahují Ag, Pt, C a O spolu s Pt oxidy. Obsahují také stříbrné nanočástice jejichž snížení mřížkového parametru může být způsoben substitucí atomů stříbra za atomy platiny.
Abstrakt EN: Thermal gravimetric analysis of equimolar silver(I) acetylacetonate?platinum(II) acetylacetonate mixture shows a significant increase in thermal stability of silver(I) acetylacetonate in the presence of the Pt counterpart. The heated mixture was examined by differential scanning calorimetry and complementary analyses of gaseous products, residues and sublimed fractions by Fourier transform infrared, Raman and X-ray-photoelectron spectroscopy, X-ray diffraction and scanning and high-resolution transmission electron microscopy. It is assumed that silver(I) acetylacetonate is thermally stabilized due to a week bonding with Pt chelate. An interaction between both chelates gets support from the structure of the residual powder which is composed of Ag, Pt, C and O elements and Pt oxides and contains silver nanoparticles whose decreased unit cell parameter can be due to substitution of silver by platinum.
Klíčová slova

Zpět

Patička