Přejít k obsahu


Information Assurance of Enterprise Operations, Activities and Processes - A Significant Competitiveness and Performance Factor of Business Entities in the Czech Republic

Citace:
BUREŠOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. Information Assurance of Enterprise Operations, Activities and Processes - A Significant Competitiveness and Performance Factor of Business Entities in the Czech Republic. In Proceedings of the 6th International Scientific Conference FINANCE AND THE PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE, EDUCATION, AND PRACTICE. Zlín: Tomas Bata University, 2013. s. 161-175. ISBN: 978-80-7454-246-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Information Assurance of Enterprise Operations, Activities and Processes - A Significant Competitiveness and Performance Factor of Business Entities in the Czech Republic
Rok vydání: 2013
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Tomas Bata University
Autoři: Bc. Veronika Burešová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje výsledky dílčího výzkumu v oblasti konkurenceschopnosti a výkonnosti podniku, realizovaného v rámci projektu SGS-2013-040 Paradigma vývoje v 21. století a jeho vliv na chování ekonomických subjektů. Analýze jsou podrobeny vybrané klíčové přístupy k problematice konkurenční schopnosti a výkonnosti podniku. Podobně je tomu se vztahy konkurenční schopnosti, výkonnosti, úspěšnosti a efektivnosti podniku, které jsou rovněž analyzovány a uvedeny do vzájemných souvislostí. Příspěvek identifikuje klíčové aspekty a kritéria, kterými lze kvantifikovat úroveň dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti podnikatelské činnosti v podmínkách malé otevřené ekonomiky - České republiky. Dominujícím faktorem je zvoleno efektivní hospodaření s informacemi. Výstupy výzkumu představují možné způsoby, jakými lze dosáhnout, dopomoci zlepšit či udržet konkurenční schopnost a výkonnost podnikatelských subjektů, a tím také regionu, státu - ekonomiky jako celku.
Abstrakt EN: The paper presents the results of a partial research in the area of enterprise competitiveness and performance which was carried out within the project SGS-2013-040 Development paradigm in the 21st century and its influence on economic entities behavior. Selected key approaches to competitive ability and performance of an enterprise have been analyzed. Similarly the relations between competitive ability, performance, success and effectiveness of an enterprise have also been analyzed and presented in mutual relations. The paper identifies key aspects and criteria which can quantify the level of long-term sustainable competitiveness of business operations in conditions of small open economy - the Czech Republic. Efficient economy with information has been chosen as a dominant factor. The research outputs present possible ways which can achieve, help to improve or sustain competitive ability and performance of business entities and thereby also region, state - economy as a whole.
Klíčová slova

Zpět

Patička