Přejít k obsahu


Moderní trendy v řízení podnikové výkonnosti

Citace:
BUREŠOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. Moderní trendy v řízení podnikové výkonnosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikohospodárska, Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. s. 40-47. ISBN: 978-80-225-3636-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modern Trends in Corporate Performance Management
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikohospodárska, Vydavateľstvo EKONÓM
Autoři: Bc. Veronika Burešová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Ústředním tématem tohoto příspěvku je problematika podnikové výkonnosti. Příspěvek shrnuje výsledky analýzy současného stavu poznání podnikové výkonnosti, výsledky dílčího výzkumu v oblasti podnikové výkonnosti a konkurenceschopnosti, který byl proveden v rámci projektu SGS-2013-040 Paradigma vývoje v 21. století a jeho vliv na chování ekonomických subjektů. Příspěvek prezentuje odpovědi autorů na následující klíčové otázky: "Jak (s ohledem na ekonomický vývoj a moderní trendy počátku 21. století), určit úroveň výkonnosti podniku? Jaké metody či nástroje jsou vhodné pro řízení výkonnosti podniku? Jaká úskalí jsou spojena se sledováním a měřením finančních proměnných a hodnocením podnikové výkonnosti? Jaké moderní trendy by měla problematika řízení výkonnosti podniku a jeho kvalitního informačního zajištění zohlednit a jak?"
Abstrakt EN: The central theme of this paper is the issue of corporate performance. The paper presents results of analysis of the state-of-art on corporate performance, partial research in the area of enterprise competitiveness and performance which was carried out within the project SGS-2013-040 Development paradigm in the 21st century and its influence on economic entities behavior. The paper represents the authors´ answers on following key questions: ?How (with respect to economic development and modern trends of the early 21st century) to determine the performance of the company? What kind of methods, respectively tools, is the best for enterprise performance management? What are the pitfalls associated with financial variables measuring and evaluating corporate performance? Which modern trends should the issue corporate performance and ensuring quality information into account and how??
Klíčová slova

Zpět

Patička