Přejít k obsahu


Thermal co-decomposition of silver acetylacetonate and tin(II)hexafluoroacetylacetonate: Formation of carbonaceous Ag/AgxSn(x = 4 and 6.7)/SnO2 composites

Citace:
KŘENEK, T., DUCHEK, P., URBANOVÁ, M., POKORNÁ, D., BEZDIČKA, P., JAKUBEC, I., POLA, M., ČERSTVÝ, R., KOVÁŘÍK, T., GALIKOVÁ, A., POLA, J. Thermal co-decomposition of silver acetylacetonate and tin(II)hexafluoroacetylacetonate: Formation of carbonaceous Ag/AgxSn(x = 4 and 6.7)/SnO2 composites. Thermochimica Acta, 2013, roč. 566, č. August, s. 92-99. ISSN: 0040-6031
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermal co-decomposition of silver acetylacetonate and tin(II)hexafluoroacetylacetonate: Formation of carbonaceous Ag/AgxSn(x = 4 and 6.7)/SnO2 composites
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Ing. Markéta Urbanová , Ing. Dana Pokorná , RNDr. Dr. Petr Bezdička , Ing. Ivo Jakubec CSc. , Michal Pola , Ing. Radomír Čerstvý , Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. Anna Galiková CSc. , DrSc. Josef Pola
Abstrakt CZ: Tepelná ko-dekompozice acetylacetonátu stříbra a hexafluoroacetylacetonátu cínu byla zkoumána pomocí teplotní gravimetrie, diferenční skanovací kalorimetrie. Byla provedena doplňující analýza plynných produktů a pevných zbytků po záhřevech FTIR a Ramanovou spektroskopií, rentgenovou difrakcí a řádkovací elektronovou mikroskopií. Ukázalo se, že slabě stabilní acetylacetonat stříbra smíchaný s hexfluoroacetylacetonátem cínu neprodělává tepelný rozklad okolo 120°C, ale dochází interakci v pevné fázi za pokojové teploty. Tato reakce je následována exotermickým procesem při teplotě 109°C a následným společným rozkladem gradujícím okolo teploty 275°C. Všechny kroky vedou k vytvoření uhlíkatých Ag/SnO2 kompozitů obsahující krystalické Ag při záhřevu na 200°C, Ag a SnO2 při záhřevu na 400°C, a Ag, SnO2, Ag4Sn a Ag6.7Sn při záhřevu na 600°C. Vznik intermetalické fáze Ag6.7Sn je přisuzován nanostruktorovanému prostředí slévajícího se Ag a Sn.
Abstrakt EN: Thermal co-decomposition of silver(I) acetylacetonate and tin(II) hexafluoroacetylacetonate has been examined by using thermal gravimetry, differential scanning calorimetry and complementary analysesof gaseous products and solid residues by Fourier transform infrared and Raman spectroscopy, X-raydiffraction and scanning electron microscopy. It is revealed that poorly stable silver(I) acetylacetonate mixed with tin(II) hexafluoroacetylacetonate does not undergo thermal decomposition at around 120°C,but takes part in a room-temperature solid-state interaction with the Sn counterpart, which is ensuedby an exothermal process at 109°C and subsequent co-decomposition involving a pronounced stage ataround 275°C. All steps lead to carbonaceous Ag/SnO2composites containing crystalline Ag at 200°C,Ag and SnO2 at 400°C, and Ag, SnO2, Ag4Sn and Ag6.7Sn at 600°C. The intermetallic Ag6.7Sn compound isjudged to arise from nanostructured environment of alloying Ag and Sn.
Klíčová slova

Zpět

Patička