Přejít k obsahu


Technické aspekty natáčení a zpracování záznamů videostudie

Citace:
KROTKÝ, J. Technické aspekty natáčení a zpracování záznamů videostudie. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-7231-923-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technical aspects of shooting and processing of video study records
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany
Autoři: Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá technickým řešením záznamu pro realizaci videostudií. Autor v obsahu článku upozorňuje na specifika práce a chování kameramana ve školní třídě, definuje základní požadavky na záznam a techniku jeho pořizování nebo zpracování. Uváděné praktické zkušenosti a poznatky vyplývají z řešení studentského grantového projektu vymezující způsoby komunikace ve výuce a jejich psychodidaktické aspekty jsou konfrontovány se způsobem řešení zahraničních projektů a prací předních českých odborníků. Závěry z řešení uvedeného projektu jsou zároveň inovací v obsahu výuky studentů magisterského oboru Učitelství pro 2. stupeň základních škol, kde poskytnou odpovídající nástroje a metody pro účinnou autoevaluaci.
Abstrakt EN: The article is dedicated to the technical solution of records for a video study realization. The author highlights the work specifics and cameraman behaviour in a school classroom. The basic requests for filming as well as the technique of its shooting or processing are defined. Listed practical experience and knowledge come out of the grant student project solution. The defining ways of communication in teaching and their psycho-didactical aspects are confronted with the way of abroad project solutions and with the work of front Czech specialists. The conclusions from the mentioned project solution are at the same time innovations in a teaching content of master studies in the study field called ?Teaching at upper primary schools? where the appropriate tools and methods are provided to create an effective auto evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička