Přejít k obsahu


Videoteaching - a way to improve student experience

Citace:
MACH, P., KROTKÝ, J. Videoteaching - a way to improve student experience. Edukacja - technika - informatyka, 2013, roč. 4, č. 2, s. 250-256. ISSN: 2080-9069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Videoteaching - a way to improve student experience
Rok vydání: 2013
Místo konání: Rzeszów
Název zdroje: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. , Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Uvedený výzkum je zaměřen na a mapuje různé způsoby komunikace studentů navazujících magisterských učitelských oborů pedagogické fakulty (nebo stávajících učitelů ZŠ a SŠ) při výstupové praxi. Zkušenosti s projektem povede ke zlepšení přípravy budoucích učitelů (student) a zlepšení přístupu k přípravě učitelů. Současný vzdělávací systém klade vysoké nároky na učitele na všech úrovních. Osobnostní rozvoj je na okraji vzdělávání učitelů, především rozvoj tvůrčích schopností a dovedností pro řešení koncepčních záležitostí a dynamických změn ve vzdělávacím procesu. Jedním ze způsobů zlepšení osobnosti a profesionálního rozvoje je používání metody případové studie. Metoda případových studií didaktických situací je moderní postup, jak lze velmi efektivně rozvíjet profesní schopnosti budoucích učitelů.
Abstrakt EN: The proposed research is focused on and maps the various methods of communication of students who study master teaching courses at Faculty of Education (or existing elementary and secondary teachers) in the pedagogical practice. The experience with the project will lead to improve the preparation of future teachers (student) and improve approach of the preparing teachers. Present educational system imposes high requirements on teachers of all levels. Personality development is marginalized in teacher training, mainly the development of creative abilities and skills to solve conceptual matters and dynamic changes in the educational process. One of the ways of improvement the personality and professional development is to include the case study method. Case study method of didactic situations is a modern procedure of effective development of professional abilities in future teachers.
Klíčová slova

Zpět

Patička