Přejít k obsahu


LittleCoil LCKraKro-31 - aplikace pro vizualizaci rozložení elektromagnetického pole kolem indukčního zařízení

Citace:
KROUPA, O., KRATOCHVÍL, P. LittleCoil LCKraKro-31 - aplikace pro vizualizaci rozložení elektromagnetického pole kolem indukčního zařízení. 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: LittleCoil LCKraKro-31 - application for visualization of electromagnetic field distribution around the induction equipment
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Oldřich Kroupa , Ing. Petr Kratochvíl
Abstrakt CZ: Uvedená vytvořená aplikace slouží pro interpretaci výsledků měření měřicími cívkami, které jsou používány ke zjištění rozložení elektromagnetického pole kolem indukčních zařízení. V programu LittleCoil je možné zadat vstupní změřené hodnoty indukovaného napětí U do cívky ve formě axiální a radiální složky pro měřený bod ve formě souboru ve formátu CSV. Dále si uživatel může zobrazit a spočítat hodnoty U, B a H, a to jak celkově tak po složkách, zobrazit barevný plošný 3D graf pro H nebo černobílý drátěný 3D graf pro H a konečně zobrazit 2D vizualizaci vektorů, které demonstrují velikost a směr H v měřeném bodě v řezu rovinou rz. Konstantu měřicí cívky, nutnou k výpočtu intenzity magnetického pole H z naměřených hodnot indukovaného napětí U, je možné zadat nebo dvěma způsoby spočítat z parametrů měřicí cívky zadaných uživatelem v úvodním okně programu. Software LittleCoil je implementován v programovacím jazyce Java. K jeho spuštění je nutné mít nainstalován SW Java Runtime Environment ve verzi 6 nebo novější a spouštěcí soubor má příponu jar. Obrázky na levé straně znázorňují úvodní dialogové okno se vstupními parametry (horní obrázek) a hlavní okno se spočtenými výstupními daty.
Abstrakt EN: The created application is used for the interpretation of measurement results obtained by measurement coils, which are used to determine the electromagnetic field distribution around the induction device. The input parameters of the program LittleCoil are values of the measured voltage U induced in the coil in the form of axial and radial components of the measuring point in the form of a CSV file. Furthermore, the user can display and calculate values for U, B and H, both generally and through the components, display color geometrical surface 3D graph for H or black and white wire 3D graph for H and finally display the 2D visualization of vectors that demonstrate the magnitude and direction of H in the measuring point in the cut plane rz. Measuring coil constant, necessary to calculate the magnetic field H from the measured values of the induced voltage U, can be entered or two ways to calculate from the parameters of the measuring coil entered by the user in the initial program window. Software LittleCoil is implemented in the Java programming language. To start it is necessary to have installed software Java Runtime Environment version 6 or later and the executable file has the .jar file extension. Pictures on the left side show the initial dialog window with input parameters (top figure) and the main window with the calculated output data.
Klíčová slova

Zpět

Patička