Přejít k obsahu


Possibilities and Difficulties of Economic Value Added Use

Citace:
BUREŠOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. Possibilities and Difficulties of Economic Value Added Use. In Recent Researches in Business Administration, Product Desing and Marketing. Athens: WSEAS Press, 2013. s. 99-104. ISBN: 978-960-474-325-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibilities and Difficulties of Economic Value Added Use
Rok vydání: 2013
Místo konání: Athens
Název zdroje: WSEAS Press
Autoři: Ing. Veronika Burešová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Vývoj světové ekonomiky vyvolává změny v zaměření podnikového finančního řízení. Stále větší pozornost je věnována vytváření a řízení hodnoty podniku pro akcionáře. Cílem tohoto příspěvku je mapování, identifikace, analýza a shrnutí hlavních aspektů a významu konceptu ekonomické přidané hodnoty v rámci měření a řízení výkonnosti podniku. Silné a slabé stránky ekonomické přidané hodnoty (dále jen EVA) jsou analyzovány a diskutovány v kontextu změn ekonomického paradigmatu rozvoje na počátku 21. století. Částí výstupů příspěvku je případová studie, která prakticky dokumentuje využití konceptu EVA v podnikové praxi.
Abstrakt EN: The development of world economy raises changes in enterprise financial management focus. Still more attention is devoted to enterprise value creation and management for shareholders. The target of the paper is mapping, identification, analysis and summary of main aspects and significance of Economic Value Added concept within enterprise performance measurement and management. The strengths and weaknesses of Economic Value Added (further just EVA) are analyzed and discussed in the context of economic development paradigm changes in the beginning of the 21st century. A part of the paper outputs is a case study which practically documents EVA concept use in enterprise practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička