Přejít k obsahu


Vrchní soud v Praze: K právu obviněného účastnit se výslechu svědka. K provedení důkazu přečtením svědecké výpovědi osoby mladší než patnáct let

Citace:
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K právu obviněného účastnit se výslechu svědka. K provedení důkazu přečtením svědecké výpovědi osoby mladší než patnáct let. Trestněprávní revue, 2013, roč. 12, č. 1, s. 21-22. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Higher Court in Prague: The Right of the Accused to Participate in the Examination of a Witness. The Taking of Evidence by Reading the Testimony of a Person Younger than Fifteen Years
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Nakladatelství C.H.Beck, organizační složka Praha
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se zabývá právem obviněného, které vyplývá z Úmluvy Rady Evropy o ochraně lidských práva a základních svobod, a to právem vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek jako svědků proti sobě. Obviněný musí mít v trestním řízení alespoň jednou možnost toto právo realizovat, tj. účastnit se výslechu takového svědka. Dále článek řeší problematiku výslechu svědka mladšího patnácti let a možnost přečtení protokolu o takovém výslechu v hlavním líčení.
Abstrakt EN: The article deals with the rights of the accused, resulting from the Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, namely the right to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance in examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him. The accused must have at least one possibility in criminal proceedings to realize that right, i. e. to attend the hearing of that witness. Furthermore, the article addresses the issue of interrogation of a witness under the age of fifteen years and the ability to read the protocol of such hearing in the trial.
Klíčová slova

Zpět

Patička