Přejít k obsahu


"Hustý popis" jako literárně-vědná metoda? - Fechnerova kritika Geertzovy literárně interpretační metody "hustého popisu" v souvislosti s Novým historismem

Citace:
PAITLOVÁ, J. "Hustý popis" jako literárně-vědná metoda? - Fechnerova kritika Geertzovy literárně interpretační metody "hustého popisu" v souvislosti s Novým historismem. Svět literatury, 2016, roč. XXVI, č. 54, s. 52-64. ISSN: 0862-8440
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "Thick description" as a literary-scientific method?- Fechner's critique of Geertz's literary interpretative method of "thick description" in context of the New Historicism
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o reflexi anglosaského literárně vědního směru nový historismus německými literárními vědci. Konkrétně se zaměřuje na metodu hustého popisu, jak ji zformuloval americký etnolog Clifford Geertz a jak ji kritizuje německý literární vědec Thomas Fechner-Smarsly. V souvislosti s takzvaným antropologickým obratem, to jest aplikací etnologie do literární vědy, je zde kladena otázka, jaký je přínos původně etnologické metody hustého popisu pro zacházení s texty. Podle Geertze vzniká sémantická hustota z komplexity popisovaného, avšak na formulování obecné teorie rezignuje. Fechner vidí v metodě hustého popisu velký potenciál pro literární vědu, avšak kritizuje tuto Geertzovu nesystematičnost, když se zdráhá formulovat určitý obecně platný model této metody. Fechner proto vyzývá ke kontextualizaci, systematizaci a konkretizaci metody hustého popisu v rámci literární vědy a nadto akcentuje interdisciplinární přesahy.
Abstrakt EN: This paper deals with the understanding of the Anglo-Saxon literary study direction of New Historicism with German literary scholars. Specifically focuses on the method of "thick description" as formulated by American anthropologist Clifford Geertz and as criticize by German literary scholar and ethnologist Thomas Fechner-Smarsly. In connection with the so-called anthropological turn, it is the application of ethnology in literary studies, there is asked the question, what is the benefit originally ethnological method of "thick description" for dealing with text. According to Geertz a semantic density arises from the complexity of described, but Geertz resigns to formulate a general theory. Fechner sees in the method of "thick description" great potential for literary studies, but he criticizes the lack of system Geertz?, when he reluctant to formulate a generally applicable model of this method. Fechner therefore calls for contextualization, organization and instantiation methods "thick description" in literary studies and, moreover, emphasizes the interdisciplinary overlap.
Klíčová slova

Zpět

Patička