Přejít k obsahu


Hans Albert a problém hodnotové neutrality vědy

Citace:
PAITLOVÁ, J. Hans Albert a problém hodnotové neutrality vědy. Teorie vědy. Theory of Science, 2013, roč. 35, č. 3, s. 381-396. ISSN: 1210-0250
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hans Albert and the Question of Value Neutrality in Science
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o analýze a navrhovaném řešení problému ?hodnotové neutrality? (Wertfreiheit) vědy německým kritickým racionalistou Hansem Albertem. Především Albert odmítá dvě vyhrocené pozice: novopozitivistickou ignoraci hodnotících soudů i jejich existencialistickou adoraci. Naopak se prostřednictvím takzvaných přemosťovacích principů snaží překlenout propast mezi poznáním na jedné straně a rozhodnutím (tj. hodnocením) na straně druhé. V návaznosti na Maxe Webera uznává princip hodnotové neutrality ve vědě, ovšem pouze v oblasti jejího objektového jazyka, neboť věda jako technologický systém výpovědí má pouze informativní, nikoli normativní charakter. To však nevylučuje hodnocení v rovině předmětů (především sociálních) věd a v rovině hodnotové báze (veškerých) věd. Dále se tento článek věnuje otázce hodnoty vědy o sobě a nakonec krátkému seznámení s Albertovým pojetím kritického racionalismu jako návrhu ?způsobu života? (Lebensweise).
Abstrakt EN: The paper deals with the analysis of the question of "Value Neutrality" (Wertfreiheit) in science and proposed solution held by critical rationalist Hans Albert. First of all, Albert rejects two contrasting positions: ignorance of value judgments by logical positivists and the existentialist adoration on the other hand. On the contrary, through the so-called "bridging principles" seek to bridge the gap between knowledge on the one hand and the decision (i.e., evaluation) on the other. Following Max Weber recognizes the principle of value neutrality in science, but only in the area of object-oriented language for science as a technological system dismissal is only informative, not normative. This does not preclude assessment on the level of objects (mainly social sciences) and the level of values base (all sciences). In addition, this article addresses the issue of the value of science itself, and finally a brief introduction to the concept of critical rationalism that Albert proposed as a possible "way of life" (Lebensweise).
Klíčová slova

Zpět

Patička