Přejít k obsahu


Optimization of contact parameters of multibody system

Citace:
ŠPIČKA, J., HYNČÍK, L. Optimization of contact parameters of multibody system. In Studentská vědecká konference 2013, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeká univerzita v Plzni, 2013. s. 25-26. ISBN: 978-80-261-0238-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of contact parameters of multibody system
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeká univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Špička , Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá kontaktním problémem biomechanického systému modelovaného multibody přístupem. Nejprve je popsán algoritmus pro výpočet minimální vzdálenosti. Je zde využit analytického přístup pomocí tečné roviny rovnoběžné s původní. Vzniklá kontaktní síla je aproximována pomocí tři modelů spojité kontaktní síly. Konkrétně bylo využito Hertzova modelu, modelu pružina-tlumič a modelu s nelineárním tlumením. K identifikaci parametrů těchto modelů bylo využito metody numerické optimalizace. Účelem této metody je nalezení takového řešení, které se bude nejvíce blížit experiment. Za účelem nalezení hledaných kontaktních parametrů byla numerická optimalizace aplikována na příklad skákajícího míčku.
Abstrakt EN: This work concerns contact problem focused on biomechanical system modelled by multibody approach. This paper firstly presents algorithm for minimum distance calculation. An analytical approach using tangential plain perpendicular to an initial one is applied. Contact force generated during impact is defined by three different continuous force models (approximations). Namely the Hertz?s model, Spring-dashpot model and Non-linear damping model are applied. To identify contact parameters of these particular models, the method of numerical optimization is used. Purpose of this method (optimization) is to find the most corresponding results of numerical simulation to an original experiment. Numerical optimization principle is put upon bouncing ball example for the purpose of evaluating of desirable contact parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička