Přejít k obsahu


plan4business - servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů

Citace:
KEPKA, M., JEŽEK, J., MILDORF, T. plan4business - servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů. In Symposium GIS Ostrava 2013 Geoinformatika pro společnost Proceedings. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-2951-7 , ISSN: 1213-239X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: plan4business - A service platform for aggregation, processing and analysis of urban and regional planning data
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Ing. Michal Kepka , Ing. Jan Ježek Ph.D. , Ing. Tomáš Mildorf Ph.D.
Abstrakt CZ: Heterogennost dat územního plánování znemožňuje jejich integraci a možnosti analýz na evropské úrovni a v přeshraničním kontextu. Stále narůstající požadavky uživatelů ze strany např. výzkumných organizací, územních plánovačů a realitních kanceláří určují nutnost harmonizace těchto dat, jejich zpřístupnění pomocí webových služeb a možnosti jejich analýz. Projekt plan4business se zaměřuje na vývoj platformy, která bude sloužit nejen jako katalog dostupných dat územního plánování, ale hlavně jako jejich integrátor nabízející možnosti vizualizace a prostorových analýz na evropské a mezinárodní úrovni. Automatizace procesu integrace značně heterogenních dat je hlavním cílem projektu. Úspěšná harmonizace umožní následné analýzy a jednotnou vizualizaci, které budou v rámci projektu detailně zpracovány a navrženy. Jak už plyne z názvu projektu, plan4business se bude opírat o vytvořený obchodní model zajišťující zlepšení přístupu k datům územního plánování, opětovné využití těchto dat pro další účely a trvale udržitelný rozvoj servisní platformy včetně uspokojení potřeb uživatelské komunity. V rámci příspěvku budou představeny základní myšlenky projektu včetně jeho prvních výstupů.
Abstrakt EN: Heterogeneity of urban planning data hinders their integration and analysis on European level or in transboundary context. Permanently growing user requirements from e.g. researchers, spatial planners or professionals from the real estate world determine necessity of data harmonisation, their publication through web services and possibility of analyses. The plan4business project aims to develop a platform that will serve users not only as a catalogue of available urban planning data, but primarily as their integrator that provides possibilities of visualization and spatial analyses on European level or in transboundary context. Main goal of this project is automation of integration processes of highly heterogeneous data. Successful data harmonisation enables subsequent analyses and uniform visualization that will be designed and minutely elaborated in the scope of this project. The plan4business project will rely on established business model that will assure better access to urban planning data, their reuse and sustainable development of service platform including satisfying user community requirements. The article describes the main ideas of the project and its first outputs.
Klíčová slova

Zpět

Patička