Přejít k obsahu


Přístupy k taxonomii environmentálních daní

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁKOVÁ, L. Přístupy k taxonomii environmentálních daní. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1464-1471. ISBN: 978-80-87952-00-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Approaches to the Taxonomy of Environmental Taxes
Rok vydání: 2013
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o environmentálních daních, které představují jeden z nástrojů ochrany životního prostředí v rámci environmentální politiky státu. V příspěvku jsou identifikovány základní atributy environmentálních daní. Základním cílem příspěvku je vymezit taxonomii environmentálních daní, kdy je nejprve provedeno členění z obecného hlediska dle vymezených kritérií a poté je přistoupeno k širší taxonomii. Dílčím cílem příspěvku je sjednocení pojmu pro daně mající vliv na životní prostředí, kdy autoři doporučují užívání pojmu environmentální daně.
Abstrakt EN: The paper discusses the environmental taxes, which constitute one of the tools of environmental protection in the context of environmental policy. The paper identifies the key attributes of environmental taxes. The main aim of this paper is to define a taxonomy of environmental taxes, which is performed first division in general terms by defined criteria and then proceeded to broader taxonomy. A partial aim of this paper is to unify the concept of taxes affecting the environment, the authors recommend the use of the concept of environmental taxes.
Klíčová slova

Zpět

Patička