Přejít k obsahu


Advanced modelling of amorphous ceramics

Citace:
HOUŠKA, J. Advanced modelling of amorphous ceramics. San Diego, USA, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Advanced modelling of amorphous ceramics
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. Ing. Jiří Houška Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V příspěvku diskutujeme algoritmus umožňující ab-initio modelování struktur, elektronových struktur a vlastností amorfních keramik. Všechny modelované materiály byly také připraveny experimentálně. Zaměřujeme se na možnosti a limity modelování a na porovnání reprezentativních příkladů vypočítaných a experimentálních výsledků. V první části je popsán simulační algoritmus umožňující předpovědět atomární struktury amorfních materiálů. Příklady analýzy jejich vazebné struktury zahrnují materiály C:H, SiBCN a Zr(Si)BCN. Druhá část je věnována speciálním případům, jako je (i) přítomnost implantovaných iontů Ar v naprášených materiálech, (ii) vznik izolovaných plynných molekul během simulace a (iii) úmyslná přítomnost izolovaných molekul v materiálu. Ve třetí části jsou shrnuty veličiny, které určují vybrané funkční vlastnosti amorfních materiálů nebo mohou být použity pro jejich předpověď.
Abstrakt EN: In this paper we discuss algorithms for ab-initio modelling of structures, electronic structures and properties of amorphous ceramics. All materials simulated were also prepared experimentally. We focus on the possibilities and limitations of the modelling, and on the comparison of representative examples of calculated and experimental results. First, we describe the simulation algorithm which allows one to predict atomic structure of amorphous materials. We show examples of bonding structure analysis in C:H, SiBCN and Zr(Si)BCN. Second, we go through special cases, such as (i) presence of implanted Ar ions in sputtered materials, (ii) formation of isolated gas molecules during the simulation or (iii) intentional presence of isolated molecules in a material. Third, we summarize quantities which control (or can be used to predict) selected functional properties of amorphous materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička