Přejít k obsahu


Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity ve vyučování českému jazyku na gymnáziu - se zaměřením na komunikativní dovednosti. Tvůrčí aplikace diachronního přístupu k jazyku.

Citace:
KÖNIGSMARKOVÁ, A. Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity ve vyučování českému jazyku na gymnáziu - se zaměřením na komunikativní dovednosti. Tvůrčí aplikace diachronního přístupu k jazyku.. 1. vyd. Plzeň : 2013, 199 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods of Developing Teachers' and Students' Creativeness in Czech Language Teaching in a Grammar School - Focusing on Communication Skills. Creative Application of Diachronic Approach to Language.
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Disertační práce prezentuje východiska a možnosti kreativního využití diachronního přístupu k jazyku ve vyučování mateřskému jazyku ( i cizích jazyků) se zvláštním zřetelem na prohlubování a rozvíjení komunikativních dovedností žákyň a žáků. Hlavním cílem práce je navrhnout efektivní postupy a metody, jak diachronní přístup aplikovat právě v komunikační výchově na gymnáziích (především na jejich vyšším stupni). Těžištěm práce je tak soubor úkolů, založený na tematickém pojetí tvořivého uplatnění vývoje jazyka a řeči v komunikační výchově. Kombinací různých postupů vznikl přehled teoretických východisek a praktických úkolů, námětů a aktivit pro tvůrčí aplikaci diachronního přístupu k jazyku v komunikační výchově.
Abstrakt EN: The dissertation presents the grounds and opportunities for creative application of diachronic approach to language in native language (or foreign language) teaching with special focus on deepening and improving of communication skills of students. The main goal of the thesis is to suggest effective procedures and methods, the method of applying the diachronic approach in the communication education in grammar schools (especially in higher classes). The core of the thesis thus consists of a set of assignments, based on a thematic approach to creative application of the development of language and speech in communication education. The combination of diverse approaches gave rise to the outline of theoretical grounds and practical assignments, ideas and activities for creative application of the diachronic approach to language in the communication education.
Klíčová slova

Zpět

Patička