Přejít k obsahu


Optimization of Low-temperature Thermo-mechanical Treatment on 54SiCr Steel for Spheroidization of Carbides

Citace:
PILEČEK, V., KUČEROVÁ, L. Optimization of Low-temperature Thermo-mechanical Treatment on 54SiCr Steel for Spheroidization of Carbides. In METAL 2013. Ostrava: TANGER, spol. s.r.o., 2013. s. 408-415. ISBN: 978-80-87294-41-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of Low-temperature Thermo-mechanical Treatment on 54SiCr Steel for Spheroidization of Carbides
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER, spol. s.r.o.
Autoři: Ing. Vít Pileček , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: V souladu se současným trendem úsporných ekonomických opatření je také v oblasti tepelného zpracování snaha o nalezení nových postupů, které vedou ke snižování nákladů spojených výrobním procesem [1-3]. Jednou z takových možností je tzv. ASR proces (Accelerated Sferiodization and Refinement) [4], Jedná se o progresivní způsob termo-mechanického zpracování s inkrementální deformací při teplotě blízké Ac1. Aplikací metody ASR lze získat sferiodizovanou strukturu s rozloženými karbidy při výrazně kratších časech, než je tomu u klasických způsobů tepelného zpracování. Experiment se zabýval optimalizací parametrů ASR zpracování na oceli 54SiCr. Výchozí struktura oceli byla tvořena feritem a perlitem s lamelární morfologií. V rámci experimentu byl nejprve popsán účinek deformace, vložené při teplotě 700°C i deformace zastudena, na rozrušení a zjemnění lamelární struktury perlitu. Dále byl ověřen vliv teplotní prodlevy zařazené po deformaci při teplotě 680 a 700°C. Bylo zjištěno, že délka výdrže na teplotě deformace v intervalu 100 ? 1000s příznivě působila na rekrystalizaci deformované struktury a rozložení sferiodizovaných karbidů. Postupnou úpravou jednotlivých parametrů byla získána rekrystalizovaná struktura s rovnoměrně rozloženými sferiodizovanými karbidy. Tvrdost této struktury byla pouhých 260 HV10 v porovnání s původní lamelární strukturou, kde byla dosažena minimální tvrdost 283 HV10.
Abstrakt EN: In accordance with the current trends of economic savings efforts are also being made in the field of heat treatments to find new procedures leading to a reduction of manufacturing costs [1-3]. One option is the ASR process (Accelerated Spheroidization and Refinement) [4]. This is a progressive method of thermo- mechanical treatment with incremental deformation at a temperature around Ac1. Application of ASR leads to a spheroidization structure with distributed carbides in significantly shorter times than with conventional heat treatments. The experiment deals with the optimization of the ASR process on 54SiCr steel with ferrite- pearlite initial microstructure including pearlite of lamellar morphology. The influence of strain and cold deformation on breaking the lamellar pearlite structure at a temperature of 700°C was determined. Then the influence of the length of the hold after deformation at temperatures of 680 and 700°C was described. It was found that increasing holding time from 100 - 1000s at the deformation temperature has a positive influence on the recrystallization and distribution of spheroidized carbides. The recrystallized structures with ferrite and uniformly distributed spheroidized carbides were obtained after gradual adjustment. Hardness of this structure was only about 260 HV10 in comparison with the initial lamellar structure with 283 HV10.
Klíčová slova

Zpět

Patička