Přejít k obsahu


Korozní odolnost vybraných žárových nástřiků vytvořených technologií HVOF.

Citace:
ČESÁNEK, Z., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., SCHUBERT, J., JANOUŠEK, V., KAŠPAROVÁ, M. Korozní odolnost vybraných žárových nástřiků vytvořených technologií HVOF.. In Vrstvy a povlaky 2013. Trenčín: Miloš Vavrlík - Kníhviazačstvo, 2013. s. 7-12. ISBN: 978-80-970824-2-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Corrosion resistance of selected HVOF thermally sprayed coatings
Rok vydání: 2013
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Miloš Vavrlík - Kníhviazačstvo
Autoři: Ing. Zdeněk Česánek , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Jan Schubert , Ing. Vladimír Janoušek CSc. , Ing. Michaela Kašparová
Abstrakt CZ: Korozní odolnost povlaků je založeno na jejich vysoké hustotě a dobré přilnavosti k podkladovému materiálu. Složení vrstev nanášených metodou žárového nástřiku by mělo být v souladu s požadavky na jejich vysokou odolnost proti korozi. Nicméně, jejich pórovitá struktura vyvolává pochybnosti o jejich schopnosti poskytnout podkladovému materiálu dostatečnou korozní ochranu. I když se jedná o jednu ze základních povlakových vlastností tak, není problematice odolnosti proti korozi u HVOF žárových nástřiků věnována dostatečná pozornost. V tomto článku, jsou uvedeny výsledky korozních zkoušek ve dvou korozních prostředích, provedených na čtyřech cermetových povlacích a povlacích na bázi slitin, které jsou odolné vůči korozi. Tyto povlaky byly vybrány jako vhodné pro použití v prostředí koroze. Povlaky jsou dva cermetové povlaky Cr3C2-NiCr, Cr3C2-CoNiCrAlY a dva povlaky na bázi slitin CoCrWC (Stellite 6), TiMoCN - Ni. Povlaky byly naneseny na konstrukční ocel W.Nr. 1,0553 (11 523). Korozní zkoušky byly provedeny v 5% hmot. H2(SO)4 roztoku a v umělé mořské vodě. Hodnocení korozního napadení bylo provedeno na povrchu povlaku a na metalografickém řezu povlaku před a po korozních zkouškách za použití optického mikroskopu (OM) a skenovací elektronové mikroskopie (SEM).
Abstrakt EN: Corrosion resistance of coatings is based their high density and good adhesion to the substrate material. The composition of coatings applied by a thermal spraying method should be in accordance with requirements for high corrosion resistance. However, their porosity structure raises doubts about their ability to provide the sufficient protection to the substrate material. Even if this is one of the basic coating functions, there is no sufficient attention focused on the issue of corrosion resistance of HVOF thermally sprayed coatings. In this paper, the results of corrosion tests made on four cermet- and alloy-based coatings selected as corrosion resistant in two corrosion environments are summarized. These coatings were selected as being suitable for the use in corrosion environment. The coatings are two cermet-based coatings Cr3C2-NiCr, Cr3C2-CoNiCrAlY and two alloy-based coatings CoCrWC (Stellite 6) a TiMoCN-Ni. The coatings were applied on engineering steel substrate W.Nr. 1.0553 (11 523). The corrosion tests were conducted in 5% wt. H2(SO)4 solution and in artificial sea water. The evaluation of corrosion attack was conducted on the surface of the coating and on the metallographic cross-section of the coating before and after the corrosion tests using optical microscope (OM) and scanning electron microscope (SEM).
Klíčová slova

Zpět

Patička