Přejít k obsahu


Hodnocení vývoje tribologických charakteristik materiálů vzhledem ke zvyšujícímu se zatížení

Citace:
SMAZALOVÁ, E., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., SUDOVÁ ŠIMLOVÁ, J., PRUŠÁKOVÁ, L. Hodnocení vývoje tribologických charakteristik materiálů vzhledem ke zvyšujícímu se zatížení. In Vrstvy a povlaky 2013. Trenčín: Miloš Vavrlík - Kníhviazačstvo, 2013. s. 129-134. ISBN: 978-80-970824-2-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of materials tribological charakteristic development in dependance on increasing load
Rok vydání: 2013
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Miloš Vavrlík - Kníhviazačstvo
Autoři: Ing. Eva Smazalová , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Jaromíra Sudová Šimlová , Ing. Lucie Prušáková Ph.D.
Abstrakt CZ: Tribologie je vědním oborem a technologií zabývajícím se vzájemným působením povrchů při jejich relativním pohybu. Vzájemná interakce povrchů je doprovázena vznikem pasivních odporů proti pohybu - třením. Důsledkem tření je opotřebení, což je degradační proces vedoucí k úbytku materiálu z interagujících povrchů. Tento vzájemný pohyb by měl probíhat s co nejmenší ztrátou energie a degradací povrchů, protože tření a opotřebení je častou příčinou náhrady součástí. V tomto příspěvku je prezentováno experimentální vyhodnocení tribologických vlastností dvojice leštěných povrchů. Pro stanovení tribologických vlastností byla použita metoda dle ASTM G133 (vzájemný vratný přímočarý pohyb) na tribometru CETR-UMT3. Výsledky zachycují vývoj koeficientu tření, míry a mechanismu opotřebení obou materiálů protikusů v závislosti na použitém zatížení.
Abstrakt EN: Tribology is a branch of science concerned with interacting of surfaces in relative motion. The interaction of surfaces is accompanied by the emergence of passive resistance against the motion - friction. The friction results in wear, the degradation process leading to a loss of material from the interacting surfaces. Wear degradation is the most common cause of replacement of components. To minimize the wear, the parts mutual movement should take place with the minimum loss of energy and degradation of the surface.This paper presents the experimental evaluation of tribological properties of a pair of polished surfaces. The attention was paid on the possibilities and limitations of tribometer CETR-UMT3 for in compliance with the ASTM G133 (mutual reciprocating linear motion). The development of the coefficient of friction, wear rate and mechanism of the two mating materials in dependence on increasing load is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička