Přejít k obsahu


Motivace ve studiu didaktických technologií

Citace:
KROTKÝ, J. Motivace ve studiu didaktických technologií. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 2141-2148. ISBN: 978-80-87952-00-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Motivation in the study of educational technology
Rok vydání: 2013
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Mgr. Jan Krotký
Abstrakt CZ: Článek vymezuje základní pojmy oboru didaktické technologie. Autor dále předkládá k diskusi problematiku implementace nových a moderních didaktických prostředků do vzdělávacího procesu a uvozuje obor do tématu. V článku jsou definovány základní oblasti aktuálního vývoje technických výukových prostředků, metody výuky, její organizace a požadavky na hodnotitelný produkt. V evaluační části jsou analyzovány výsledky výzkumu semestrálních prací realizovaného v roce 2009 na výuce didaktických technologií pro učitele pedagogické fakulty. Výsledky jsou posuzovány zejména z hlediska kreativity a závislosti na druhu vytvářené interaktivní aktivity.
Abstrakt EN: The article defines key terms from the field of didactical technology. The author also submits a discussion about issues of implementing new and modern teaching tools into the process of education and introduces the field. In the article, there are defined key areas of the current development of technical teaching tools or facilities, teaching methods, lesson organisation and requests for an evaluable product. The evaluating part deals with the results of a research from 2009 carried on term assessments at lessons of didactic technologies for teachers, meaning students at the faculty of education. The results are compared mainly from the point of creativity and reliance on a type of the created interactive activity.
Klíčová slova

Zpět

Patička