Přejít k obsahu


Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků

Citace:
KOMOROUSOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků. Systémová integrace, 2013, roč. 20, č. 4, s. 70-80. ISSN: 1210-9479
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Changes in controlling tasks relating to use of ERP system in Czech enterprises
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Veronika Komorousová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Článek na téma: „Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků“ byl zpracován na základě rešerše odborné literatury, odborných článků a na základě praktických zkušeností autorky článku. V rámci případové studie byla provedena deskripce úloh controllingu v souvislosti s využíváním systému SAP v podniku střední velikosti. Na základě výsledků případové studie byly formou dedukce ověřovány hypotézy, které byly případovou studií potvrzeny.Controlling jako modul informačního systému SAP klade na controllera náročné požadavky. Důležitým odborným předpokladem je komplexní znalost celého ERP systému včetně pochopení relačních vazeb. Controller se v systému zaměřuje především na zpracování controllingové závěrky, která představuje rozsáhlou činnost práce se systémem a omezuje tak úlohu controllingu především na vnitropodnikové účetnictví. Náročná je též údržba rozsáhlého systému kmenových dat a jejich pravidelná aktualizace. Díky využívání ERP systému může být též potlačena základní úloha controllingu – poskytovat informace.
Abstrakt EN: The article on the subject: “Changes in controlling tasks relating to use of ERP system in Czech enterprises” was written on the research of literature, technical articles and on professional experience of the author. Description of the controlling tasks in connection with the use of SAP system in medium-sized enterprise was performed in the case study. Hypotheses were tested based on results of the case study and they were confirmed. Controlling, as a module of the information system, places demands on the controllers. The important technical prerequisite of the controller is the complex knowledge of the ERP system including understanding of relations. Controller specializes in closing of controlling in the information system. It is extensive activity that limits controlling tasks to internal accounting. The maintenance and the regular update of master data in system is exacting too. Basic controlling task is providing information and it can be reduced due to use of ERP system.
Klíčová slova

Zpět

Patička