Přejít k obsahu


Software pro škálování modelu člověka ve vazbě na VE

Citace:
ČECHOVÁ, H., KLEISNER, V., HYNČÍK, L., KOVÁŘ, L. Software pro škálování modelu člověka ve vazbě na VE. 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for scaling human model linked to VE
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Hana Čechová Ph.D. , Ing. Václav Kleisner Ph.D. , Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Luděk Kovář Ph.D.
Abstrakt CZ: Software škáluje na základě antropometrické databáze referenční model lidského těla založený na otevřeném stromu tuhých těles. Tuhá tělesa na sebe vážou deformační segmenty. Deformací segmentů je zajištěna korektní biomechanická odezva lidského těla během zatížení. Model je základem pro škálované modely. Model je ověřen impaktními testy pro všechny základní segmenty na základě dostupných dat. Jedná se o validaci hlavy, krku, hrudníku, břicha, pánve, kolen a dokonce model umožňuje popisovat zlomeniny dlouhých kostí dolních končetin. Dále je model validován v prostředí crash testů a nárazu chodce. Tuhá tělesa jsou seskupena do antropometrických segmentů. Na základě daného věku a výšky je určen percentil, který dále určuje rozložení výšky mezi jednotlivé segmenty a jejich šířku (resp. obvod). Percentil také určuje hmotnost jednotlivých segmentů. Věk určuje ohebnost. Výška i hmotnost se dají měnit v závislosti na antropometrickém rozptylu. Na základě změny hmotnosti je možno změnit i objem jednotlivých segmentů. Software vytvořený ve skriptovacím jazyku Python vázaný na model VIRTHUMAN funguje jednak z příkazové řádky a jedna je zakomponován ve VE.
Abstrakt EN: Based on anthropometrical database, the software scales the reference human body model based on open tree rigid body system. Rigid bodies link himself deformation segments. Deformations of segments ensure correct biomechanical response of the human body during loading. The model is the basis for scaled models. The model is validated by impact tests for all major segments based on available data. It concerns validation of the head, neck, chest, abdomen, pelvis, knees and model also allows describe fractures of the long bones of the legs. Furthermore, the model is validated in the environment impact crash tests and pedestrians. The rigid bodies are collected into anthropometrical segments. Based on input age and height, the percentile is determined. The percentile determines the total height distribution among particular segments and their width (or circumference). The age determines the flexibility. Both height and mass can be updated based on the anthropometrical variability. Based on the mass change, the volume of particular segments can be updated too. The software developed in Python linked to the VIRTHUMAN model runs either form command line or inside the VE.
Klíčová slova

Zpět

Patička