Přejít k obsahu


Mechanismus únavových procesů

Citace:
FIALA, J., MAZAL, P., KOLEGA, M., VLAŠIČ, F., LIŠKUTÍN, P. Mechanismus únavových procesů. In Defektoskopie 2013. Brno: VUT Brno, 2013. s. 17-22. ISBN: 978-80-214-4799-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechanism of fatigue processes
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: VUT Brno
Autoři: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala CSc. , Pavel Mazal , Ing. Michal Kolega Ph.D. , František Vlašič , Petr Liškutín
Abstrakt CZ: Rtg. difrakční analysou bylo zjištěno, že mikrostruktura (oceli, duralu) se účinkem cyklického zatěžování mění. Ty změny bývají často rytmické, ale někdy mají i jiný ráz. Definice fázového prostoru, tj. prostoru, jehož souřadnice charakterizují sledované mikrostrukturní procesy a příslušné bifurkace s dostatečnou citlivostí, je klíčem k identifikaci mechanismu únavy materiálu. Citlivost rtg difrakce na strukturní změny cyklicky zatěžovaného polykrystalického materiálu závisí na jeho dispersi a textuře. Velmi také záleží na uspořádání difrakčního experimentu, které dlužno aktuální mezoskopické struktuře materiálu přizpůsobit.
Abstrakt EN: X-ray diffraction analysis proved that cyclic loading results in microstructural changes (of steel and duralumin). These changes are frequently rhytmical but sometimes they may another nature, too. Defining the phase space, i.e. the space, whose coordinates characterize the microstructural processes under investigation as well as the relevant bifurcations with sufficient sensitivity, is the key to the identification of fatigue mechanism. The response of X-ray diffraction to the structural changes of the cyclic loaded polycrystalline material depend on its dispersion and texture. Much depends also on the arrangement of the diffraction experiment, which should be adjusted to the actual material´s mesoscopic structure.
Klíčová slova

Zpět

Patička