Přejít k obsahu


Mikrostrukturní procesy doprovázející únavu materiálu

Citace:
FIALA, J., MAZAL, P., KOLEGA, M., VLAŠIČ, F., LIŠKUTÍN, P. Mikrostrukturní procesy doprovázející únavu materiálu. In Defektoskopie 2012. Brno: VUT Brno, 2012. s. 63-69. ISBN: 978-80-214-4609-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Microstructural processes accompanying materials fatigue
Rok vydání: 2012
Místo konání: Seč u Chrudimi
Název zdroje: VUT Brno
Autoři: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala CSc. , Pavel Mazal , Ing. Michal Kolega Ph.D. , František Vlašič , Petr Liškutín
Abstrakt CZ: Pomocí rtg difrakce jsme sledovali změny, ke kterým dochází ve struktuře duralu během jeho cyklického zatěžování až do lomu. Za účelem analysy bylo cyklování po každých 5.000 resp. 10.000 cyklech přerušováno (u nejodolnějšího vzorku celkem 39-krát). Vzorky byly zatěžovány různým způsobem a strukturní analysu jsme prováděli na třech místech povrchu každého vzorku. Výsledky potvrzují to, co jsme zjistili dříve u jiných vzorků: že textura materiálu (orientační distribuce jeho mosaikových bloků) se během cyklického zatěžování mění s pozoruhodnou pravidelností. Abychom vysvětlili co je příčinou těchto změn, zkonstruovali jsme strukturní model, vycházející z bilance mezipovrchové energie mosaikového agregátu a objemové energie jednotlivých bloků. Pro verifikaci toho modelu navrhujeme monitorovat během cyklování redoxní potenciál povrchu zatěžovaných vzorků.
Abstrakt EN: Changes in the structure of duralumin caused by its cyclic loading up to failure have been followed using y-ray diffraction. For that purpose, the loading has been interrupted after every 5.000 or 10.000 cycles (up to 39 times at the most resistant sample). Different modes of loading were applied and structure has been analyzed at three spots on the surface of each sample. The results obtained confirm our previous findings concerning other samples: that the materials texture (orientation distribution of its mosaic block) changes in the course of the cyclic loading with notable regularity. In order to explain what lies at the root of these changes, we designed a structural models based on the balance of the interface energy of the mosaic aggregate and the volume energy of individual blocks. So as to verify this model, we propose to monitor the redox potential of the surface of loaded samples in the course of cyclic loading.
Klíčová slova

Zpět

Patička