Přejít k obsahu


Funkční vzorek měřicího systému pro zachycení časového průběhu fázových a strukturních změn materiálu probíhajících v řádu nanosekund

Citace:
MARTAN, J., KUČERA, M., MOSKAL, D. Funkční vzorek měřicího systému pro zachycení časového průběhu fázových a strukturních změn materiálu probíhajících v řádu nanosekund. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of a measurement system for investigation of phase and structural changes in material in nanosecond time range
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Mgr. Denis Moskal
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek měřicího systému pro sledování fázových a strukturních změn materiálu v průběhu a po laserovém pulzu s délkou v řádu desítek a stovek nanosekund. Funkční vzorek byl vyvinut s využitím přístrojového vybavení pořízeného z projektu CENTEM s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0088. Měřicí systém sestává z dvou rychlých křemíkových diod s různým uspořádáním optiky, červeného laseru a UV-VIS-NIR spektrometru. Jako zdroj tepla je používán pulzní vláknový laser s průměrným výkonem 20 W a s vlnovou délkou 1064 nm. Měřicí systém umožňuje synchronizované velmi rychlé měření odraženého záření vláknového laseru, povrchem emitovaného záření a odraženého záření červeného kontinuálního laseru. Zároveň umožňuje měření spektrálního rozložení odrazu a emise záření v řádu milisekund. Z naměřených dat je možné zkoumat, zda probíhá tavení, ablace a tvorba plazmatu a případně v jaké intenzitě.
Abstrakt EN: The function sample of a measurement system is described for investigation of phase and structural changes during and after a laser pulse with duration of tens and hundreds of nanoseconds. The function sample has been developed by using instruments acquired in the project CENTEM No.CZ.1.05/2.1.00/03.0088. The measurement system consists of two fast silicon photodiodes with different configuration of optics, red laser and UV-VIS-NIR spectrometer. As a source of heat, a pulsed fiber laser is used with average power of 20 W and wavelength 1064 nm. The measurement system enables fast synchronized measurement of reflected light of fiber laser, emitted radiation of the surface and reflected radiation of red continuous laser. At the same time, it is possible to measure spectral distribution of radiation and emission at millisecond time range. From the measured data, it is possible to investigate the processes of melting, ablation and plasma formation and their intensities.
Klíčová slova

Zpět

Patička