Přejít k obsahu


Modely zadání fázových transformací v softwaru Deform a jejich vliv na výstupní hodnoty při numerické simulaci tepelného zpracování ozubeného kola

Citace:
BENEŠOVÁ, S., KŘÍŽ, A. Modely zadání fázových transformací v softwaru Deform a jejich vliv na výstupní hodnoty při numerické simulaci tepelného zpracování ozubeného kola. In Materiály v tepelném zpracování. Čerčany: 2013. s. 156-164. ISBN: 978-80-904462-6-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The models of phase transformations definition in the software Deform and their effect on the output values from the numerical simulation of gear thermal processing
Rok vydání: 2013
Místo konání: Čerčany
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž ,
Abstrakt CZ: Software Deform umožňuje numerickou simulaci fázového složení struktury modelované v průběhu tepelného zpracování a po něm. Výpočet strukturního složení se odvíjí od znalosti IRA (TTT) diagramů v dané oceli v jeho grafické podobě, nebo je možné využít některý ze zabudovaných matematických modelů za předpokladu znalosti příslušných konstant. V předkládaném příspěvku je vyhodnoceno, do jaké míry se liší výsledky numerické simulace při různém způsobu definování průběhu fázových transformací při tepelném zpracování ozubeného kola a speciálně připraveného vzorku jednoduchého tvaru. Prokázalo se, že nutnost přípravy vstupních dat ve smyslu důsledného zmapování použitého materiálu je zcela zásadní.
Abstrakt EN: Software Deform allows numerical simulation of the structural phase compositions in the modeled components during heat treatment and after it. Computation of the structural composition depends on the knowledge of the TTT diagrams of the steel in its graphical form, or you can use one of the integrated mathematical models assuming knowledge of the necessary constants. The present paper evaluate to what extent the numerical simulations results disagree in dependence on the ways of phase transformations defining during heat treatment of gear and specially prepared sample of the simple shape. It has been shown that the necessity to prepare the input data in terms of a consistent mapping of the material used is crucial.
Klíčová slova

Zpět

Patička