Přejít k obsahu


Enterprise performance management in context of economic development in the beginning of 21st century

Citace:
BUREŠOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. Enterprise performance management in context of economic development in the beginning of 21st century. International Journal of Economics and Statistics, 2014, roč. 2, č. Neuveden, s. 1-8. ISSN: 2309-0685
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Enterprise performance management in context of economic development in the beginning of 21st century
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Veronika Burešová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Vývoj světové ekonomiky vyvolává změny v zaměření finančního řízení podniku. Stále větší pozornost je věnována tvorbě a řízení hodnoty podniku pro akcionáře. Cílem příspěvku je prezentovat výsledky výzkumu zaměřeného na zmapování, identifikaci, analýzu a shrnutí hlavních aspektů a významu dvou konceptů - přístupů k hodnotovému řízení podniku - konkrétně pak ekonomické přidané hodnoty (EVA) a Balanced Scorecard (BSC) v rámci měření a řízení podnikové výkonnosti. Jsou analyzovány a diskutovány přínosy a omezení obou konceptů v kontextu změn paradigmatu ekonomického vývoje na počátku 21. století. Součástí výstupů výzkumu je případová studie prakticky dokumentující využití konceptu EVA v podnikové praxi.
Abstrakt EN: The development of world economy raises changes in enterprise financial management focus. Still more attention is devoted to enterprise value creation and management for shareholders. The target of the paper is to present the results of the research focused on mapping, identification, analysis and summary of main aspects and significance of two aspects – approaches to value-based management of an enterprise – specifically Economic Value Added concept (EVA) and Balanced Scorecard (BSC) within enterprise performance measurement and management. The strengths and weaknesses of Economic Value Added are analyzed and discussed in the context of economic development paradigm changes in the beginning of the 21st century. A part of the research outputs is a case study which practically documents EVA concept use in enterprise practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička