Přejít k obsahu


Analýza povrchů modifikovaných laserem

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., SMAZALOVÁ, E. Analýza povrchů modifikovaných laserem. LaserTherm spol. s r.o., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of surfaces modified by laser
Rok vydání: 2013
Název zdroje: LaserTherm spol. s r.o.
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Eva Smazalová
Abstrakt CZ: Předmětem smluvního výzkumu byly analýzy povrchů modifikovaných za použití vysoce výkonných laserů, zejména povrchové kalení a laserové navařování. Byly provedeny metalografické analýzy, zhodnocení vzniklé mikrostruktury v povrchových vrstvách a povlacích, změření a analýza základních mechanických vlastností a nalezení vzájemných korelací mezi vlastnostmi, mikrostrukturou a použitými technologickými parametry. Byly nalezeny optimální parametry technologie laserové modifikace povrchů spojené s nanášením přídavného materiálu na povrch zpracovávaných vzorků / dílů. Pro daný smluvní výzkum bylo charakteristické využití teoretických poznatků z oblasti povrchového inženýrství pro návrh vhodných technologických parametrů, ověření na zkušebních vzorcích i reálných dílech s geometrií odpovídající dílům, jež budou dále sériově zpracovávány.
Abstrakt EN: The subject of contract research were analysis of surfaces modified using high-performance lasers, especially surface hardening and laser surfacing. Metallographic analysis, evaluation resulting microstructure in the surface layers and coatings, measurement and analysis of mechanical properties and finding mutual correlations between properties, microstructure and used technological parameters were performed. The optimal parameters of the laser technology surface modification associated with the deposition of additional material on the surface of the processed samples / parts were found. For a given contract research was characteristic use of theoretical knowledge in the field of surface engineering for the design of appropriate technological parameters the verification on test samples and real parts with geometry corresponding to the works that will be further processed serially
Klíčová slova

Zpět

Patička