Přejít k obsahu


Economic Development Paradigm Influence on Performance Management Methods and Tools

Citace:
BUREŠOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. Economic Development Paradigm Influence on Performance Management Methods and Tools. In Recent Advances in Economics, Management and Development. Sofia: Europment, 2014. s. 155-161. ISBN: 978-1-61804-217-0 , ISSN: 2227-460X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Economic Development Paradigm Influence on Performance Management Methods and Tools
Rok vydání: 2014
Místo konání: Sofia
Název zdroje: Europment
Autoři: Ing. Veronika Burešová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Neexistuje oblast podnikového řízení, která by nedoznala změn díky vývoji globální ekonomiky. Nejinak tomu je i v případě finančního řízení podniku. Stále intenzivnější pozornost akademické i podnikové sféry je věnována měření a řízení výkonnosti v podniku. Měření a řízení výkonnosti v souladu se strategickými rozhodnutími – s rozhodnutími o cílech, strategiích v podniku je spolu s tvorbou a řízením hodnoty podniku pro stakeholdery považováno za jeden z klíčových faktorů determinujících úroveň konkurenceschopnosti podniku v dlouhém období. Cílem příspěvku je prezentovat výsledky získané kvalitativním výzkumem, který je zaměřen na zmapování, identifikaci, analýzu a zobecnění klíčových změn v paradigmatu ekonomického vývoje a jejich odraz ve finančním řízení – konkrétně pak v měření a řízení výkonnosti podniku. Je diskutována současná podoba a budoucí směry vývoje konceptů, metod a nástrojů měření a řízení výkonnosti podniku v celosvětovém kontextu. Příspěvek sumarizuje výsledky dílčího výzkumu v rámci projektu SGS-2013-40 “Paradigm of Development in the 21st Century and its Impact on the Behavior of Economic Entities”.
Abstrakt EN: There is no enterprise management area which has not changed thanks to global economy development. Also the enterprise financial management is no different case. Still more intensive attention of academic and business sector is devoted to enterprise performance measurement and management. Performance measurement and management in accordance with strategic decisions – decisions about goals, strategies in an enterprise together with enterprise value creation and management is considered to be a key factor for the stakeholders which determines the competitiveness level of an enterprise in a long-term period. The target of this paper is to present the results obtained by qualitative research which was focused on mapping, identification, analysis and generalization of key changes in economic development paradigm and their reflection in financial management – specifically in enterprise performance measurement and management. The current shape and future development directions of concepts, methods and tools for enterprise performance measurement and management are discussed. The paper summarizes the results of a partial research within the project SGS-2013-40 „Paradigm of Development in the 21st Century and its Impact on the Behavior of Economic Entities“.
Klíčová slova

Zpět

Patička