Přejít k obsahu


Cycle induced microstructural changes

Citace:
FIALA, J., MAZAL, P., KOLEGA, M. Cycle induced microstructural changes. International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2011, roč. 6, č. 3/4, s. 259-272. ISSN: 1741-8410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cycle induced microstructural changes
Rok vydání: 2011
Autoři: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala CSc. , Pavel Mazal , Ing. Michal Kolega Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto výzkumu bylo hledat jaké systematické strukturní změny, ke kterým dochází v kovu opakovaným nebo proměnlivým zatížením, by bylo možno použít pro sledování strukturní degradace a odhad zbytkové životnosti zatěžovaných komponent. K tomu účelu byla použita zvláštní rentgenografická technika, spočívající ve zjišťování počtu a velikosti difrakčních stop. Protože každá difrakční stopa představuje difrakční zobrazení opticky koherentní oblasti, přináší takové zkoumání informace o architektruře dislokačného siťoví, jež mezi takovými oblastmi tvoří rozhraní. Zkoumání struktury cyklicky zatěžované hliníkové slitiny EN-AW-6082 prokázalo, že vlivem cyklování došlo nejdříve ke změně náhodného rozložení dislokací v rozložení buněčné. Buňky takto vzniklého dislokačního síťoví vlivem opakovaného zatěžování koagulovaly a jejich velikost rostla až do určitého počtu cyklů. Pak se účinek cyklování zvrátil a buňky se posupně rozpadaly.
Abstrakt EN: The aim of this research was to look for systematic structural changes in a metal subjected to repetitive of fluctuating stress which may be used for monitoring structural degradation and estimating residual life of fatigued components. A special X-ray technique was used to this end, which consists in the examination of the number and size of individual diffraction spots. As each diffraction spot represents the diffraction image of a coherent scattering region, such an examination provides information on the architecture of dislocation network forming the interface between the coherent X-ray diffraction scattering regions. Analysis of the structure of an aluminium alloy EN-AW-6082 subjected to cyclic stress proved that the effect of cycling was first to transform an irregular dislocation distribution into cellular one. The cells of the dislocation network formed in this way coagulated and grew in size under repeated stress up to a certain number of cycles when the effect of cycling reversed and the cells gradually disintegrated.
Klíčová slova

Zpět

Patička