Přejít k obsahu


Processes of Accounting Harmonization and Standardization in the European Union versus the Sustainability Development Concept

Citace:
VALLIŠOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, L. Processes of Accounting Harmonization and Standardization in the European Union versus the Sustainability Development Concept. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading: Academic Publishing International Limited, 2012. s. 418-425. ISBN: 978-1-908272-76-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Processes of Accounting Harmonization and Standardization in the European Union versus the Sustainability Development Concept
Rok vydání: 2012
Místo konání: Paphos, Kypr
Název zdroje: Academic Publishing International Limited
Autoři: Ing. Lucie Vallišová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na identifikaci a analýzu současného stavu a využití konceptu udržitelnosti v rámci probíhající harmonizace a standardizace účetnictví v Evropské Unii. Článek obsahuje aktuální vědecké poznatky z této oblasti, které jsou doplněny o zjištěné výsledky výzkumu. V článku jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření, jež bylo provedeno v prostředí fyzických a právnických osob působících na území České republiky. Toto šetření poukázalo na neustále se zvyšující nároky uživatelů účetních závěrek na informace ze sociální a environmentální dimenze podnikání. Pro postižení dané problematiky bylo nutné se zaměřit v první fázi výzkumu na identifikaci a analýzu současného stavu účetní harmonizace a standardizace probíhající v rámci Evropské Unie. Následně byla provedena teoretická analýza a šetření, zda v souladu s normami zde uplatňovanými existuje nějaká provázanost vykazovaných informací v oblasti ekonomické na straně jedné spolu se sociální a environmentální dimenzí na straně druhé. Jinak řečeno, zda Mezinárodní standardy finančního výkaznictví obsahují koncept udržitelného rozvoje. Koncept udržitelného rozvoje je nový alternativní model vývoje společnosti, jež v sobě zahrnuje přirozené limity hospodářského růstu, zajišťující uchování přírodních hodnot i pro další generace. Výzkum poukázal na absenci koncepce udržitelného rozvoje v rámci Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Tento fakt má za následek významné snížení vypovídací schopnosti a spolehlivosti zveřejňovaných informací. Současné pouze ekonomické pojetí podniku neodpovídá novým potřebám zejména externích uživatelů finančního účetnictví a výkaznictví. Z tohoto důvodu je dále uveden možný návrh rozšíření Mezinárodních standardů finančního výkaznictví o oblast účetnictví udržitelného rozvoje. Cílem tohoto článku je poskytnutí komplexního multi-dimenzionálního pohledu na podnik v rámci aplikace Mezinárodních standardů finančního výkaznictví a nastínit tak potenciální vývoj IAS/IFRS.
Abstrakt EN: The paper contains the current scientific knowledge of the area, which are supplemented by the research findings. The article analyzes results of the survey that was conducted in an area of individual and legal entities operating in the Czech Republic´s market. This research pointed to the increasing demands of financial statements´ users on information from the social and environmental dimensions of business. In the first stage of the research to comprehend the issue it was necessary to pay particular attention to identifying and analyzing of the current state of the accounting harmonization and standardization taking place in the European Union. Initially the European accounting harmonization and standardization was performed through the Directives which are currently replaced with International Financial Reporting Standards. After that, a theoretical analysis and investigation was applied. The aim of it was to recognize whether in accordance with the standards, there is a consistency of information reported in the economic sphere on the one hand, together with social and environmental dimensions on the other. In other words, whether International Financial Reporting Standards have regard for the concept of sustainable development. The research has pointed to the absence of the sustainable development concept within the International Financial Reporting Standards. This fact results in a significant reduction in an explanatory power and reliability of the information published. To present only the economic interpretation of enterprise is not according to new needs of external users of financial accounting and reporting particularly. This paper is aim is to provide comprehensive multi-dimensional view of the enterprise within the application of International Financial Reporting Standards and to outline the potential development of International Financial Reporting Standards.
Klíčová slova

Zpět

Patička