Přejít k obsahu


Interpolace a aproximace neuspořádaných dat, radiální bázové funkce a jejich aplikace

Citace:
SKALA, V., NEDVĚD, O. Interpolace a aproximace neuspořádaných dat, radiální bázové funkce a jejich aplikace. ZČU v Plzni, NTC, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interpolation and Approximation of Scattered Data, Radial Basis Functions and Their Application
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc. , Ing. Ondřej Nedvěd
Abstrakt CZ: Interpolace a aproximace dat je používána v mnohých oblastech, včetně metod řešení parciálních diferenciálních rovnic. Při neuspořádaných, resp. roztroušených datech je interpolace víceméně podmíněna vytvořením struktury, např. Delaunay triangulací apod., což je výpočetně náročné zejména pro vyšší dimenze. Jednou z perspektivních možností je používání tzv. „meshfree“ metod, které mohou být založeny na radiálních bázových funkcích. Na přednášce budou předloženy základní vlastnosti Radiálních Bázových Funkcí (RBF), principy „meshfree“ interpolací a aproximací obecně v d-dimenzionálním prostoru. Předpokládá se, že RBF interpolace zejména ve spojení s řešením parciálních diferenciálních rovnic může vést k novým výpočetním postupům aplikovatelným v praxi.
Abstrakt EN: Interpolation and approximation of data is used in many aeras, including methods for solving partial differential equations. Concerning scattered data, the interpolation has a condition of creating a data structure, e.g. Delaunay triangulation etc. That is computationally very demanding, espetially for higher dimensions. A good perspective choice is using meshfree methods, which can be based on radial basis functions. General features of this approach will be presented, as well as meshfree interpolation and approximation in a general d-dimensional space. I tis persumed that when combined with partial differential equations, this can lead to a new computational practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička