Přejít k obsahu


Spolupráce podniků, škol a veřejné správy při plánování lidských zdrojů v Plzeňském kraji pro období 2014-2020

Citace:
KAŇKA, L., JEŽEK, J. Spolupráce podniků, škol a veřejné správy při plánování lidských zdrojů v Plzeňském kraji pro období 2014-2020. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 299-305. ISBN: 978-80-210-6840-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Cooperation between Enterprises, Educational Institutions and Public Administration in Human Resource Planning in the Pilsen Region for the Period 2014-2020
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Ing. Lukáš Kaňka , Doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá spoluprácí podnikatelské sféry, vědecko-výzkumných institucí a veřejné správy při plánování lidských zdrojů v Plzeňském kraji pro období 2014–2020. Teoretickým základem této formy spolupráce je koncept trojité šroubovice. Příspěvek prezentuje empirické údaje, které byly získány na základě dotazníkového šetření realizovaného katedrou geografie Západočeské univerzity v Plzni na přelomu let 2013 a 2014. Příspěvek poukazuje na to, že nedostatek odborných pracovních sil si vyžaduje koncepční řešení. Jednou z možností, vedoucích k zajištění dostatečného počtu technicky vzdělaných pracovníků je strategická spolupráce třech šroubovic – podnikatelské, akademické a veřejné sféry.
Abstrakt EN: The paper deals with the cooperation between enterprises, research institutions and public administration in human resource planning in the Pilsen Region for the period 2014–2020. The theoretical basis of this type of cooperation is the concept of the triple helix. The paper presents empirical data that have been obtained on the basis of a survey questionnaire conducted by the Department of Geography at the University of West Bohemia at the turn of the year 2013 and 2014. This paper points out that the lack of technically skilled manpower requires a conceptual solution. One of the ways to ensure an adequate number of technically skilled manpower is a strategic cooperation of three helices – enterprises, academic sphere and public administration.
Klíčová slova

Zpět

Patička