Přejít k obsahu


Heterogeneous phase formation in diluted magnetic semiconducting Zn1-x-yCoxAlyO (CAZO) nanoparticles

Citace:
RAJENDRAN, S., MEDLÍN, R., BĚLSKÝ, P., VAVRUŇKOVÁ, V., OČENÁŠEK, J., DAVID, B., ŠUTTA, P. Heterogeneous phase formation in diluted magnetic semiconducting Zn1-x-yCoxAlyO (CAZO) nanoparticles. RSC Advances, 2014, roč. 4, č. 45, s. 23405-23411. ISSN: 2046-2069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Heterogeneous phase formation in diluted magnetic semiconducting Zn1-x-yCoxAlyO (CAZO) nanoparticles
Rok vydání: 2014
Autoři: Dr. Siddheswaran Rajendran , Ing. Rostislav Medlín , Mgr. Petr Bělský Ph.D. , Ing. Veronika Vavruňková Ph.D. , Ing. Jan Očenášek Ph.D. , Dr. Bohumil David PhD. , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek podává informaci o systematickém zkoumání syntézy a charakterizaci struktury kompozitních nanočástic CAZO [(Zn1−x−yCoxAlyO; x=0.04, 0.03, 0.02; y=0.01, 0.02, 0.03)] vzniklých spalováním. Krystalické složení, morfologie, velikost a struktura byly charakterizovány s použitím rentgenové difrakce (XRD), malo- a širokoúhlového rentgenového rozptylu (SAXS/WAXS), rastrovací elektronové mikroskopie (SEM) a transmisní elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením (HR-TEM). Analýzy XRD a SAXS/WAXS potvrzují tvorbu hexagonální wurtzitové struktury ZnO s příměsemi Co a Al s přítomností fází oxidů těchto příměsí. Z integrální šířky rentgenových difrakčních čar byly vypočteny velikost částic a mikrodeformace. Elektronové difrakční obrazce z vybraných oblastí (SAED) z TEM korelovaly s obrazci XRD. Pomocí spekter EDX ze SEM/TEM bylo analyzováno prvkové složení kompozitů. Z měření FTIR a Ramanových spekter byly přiřazeny vibrační módy funkčních skupin přítomných v materiálech. Měření magnetické hystereze potvrdila, že materiály jsou při pokojové teplotě feromagnetické.
Abstrakt EN: This article reports a systematic investigation of the synthesis and structural characterization of a composite CAZO [(Zn1−x−yCoxAlyO; x=0.04, 0.03, 0.02; y=0.01, 0.02, 0.03)] nanoparticles from combustion. The crystalline phase, morphology, size, and structure were characterized using X-ray diffraction (XRD), small and wide angle X-ray scattering (SAXS/WAXS), scanning electron microscopy (SEM) and high resolution transmission electron microscopy (HR-TEM). The XRD and SAXS/WAXS analyses confirm the formation of Co and Al co-doped ZnO hexagonal wurtzite structure with additional metal oxides phase. The particle size and micro-strain were calculated by means of an integral breadth of X-ray diffraction lines. The selected area electron diffraction (SAED) patterns from TEM were correlated with the XRD patterns. The energy dispersive X-ray spectra (EDX) from SEM/TEM were recorded in order to analyze the composition of elements in the composite. The vibrational modes of the functional groups presented in the materials were assigned from FTIR and Raman spectra. The magnetic hysteresis measurement confirmed the room temperature ferromagnetism.
Klíčová slova

Zpět

Patička