Přejít k obsahu


Rakousko-Uhersko a Osmanská říše před první světovou válkou

Citace:
KODET, R. Rakousko-Uhersko a Osmanská říše před první světovou válkou. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 240 s. ISBN: 978-80-261-0318-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Austria-Hungary and the Ottoman Empire before the WWI
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Vztahy Rakouska-Uherska a Osmanské říše v letech 1896–1914 prošly řadou proměn a krizí. Jejich vývoj zásadně ovlivňoval postavení habsburské monarchie na poli mezinárodních vztahů. Hlavním cílem této práce bylo analyzovat jednotlivé fáze tohoto procesu a určit do jaké míry ovlivňovaly vzájemné vztahy obecnou politiku obou zemí a posoudit jejich význam.V průběhu svého výzkumu dospěl autor k závěru, že poměr habsburské monarchie vůči Osmanské říši byl značně významný pro obecné směřování zahraniční politiky Rakouska-Uherska. Tato skutečnost se projevila především v období rakousko-ruské spolupráce v letech 1897–1907, v průběhu Bosenské krize či Balkánských válek. Především v posledně jmenovaném případě se význam poměru Rakouska-Uherska vůči Osmanské říši projevil patrně nejzásadněji. Neschopnost rakousko-uherské politiky udržet dlouho hájený princip statu quo na Balkáně (tedy udržení územní integrity Osmanské říše) vedla k výraznému oslabení velmocenského postavení habsburské monarchie. V důsledku této skutečnosti se představitelé Vídně rozhodli k osudnému kroku vstoupit do válečného stavu se Srbskem, jenž vedl k počátku první světové války. Vztahy habsburské monarchie vůči Osmanské říši tak měly svůj nezastupitelný vliv na rozpoutání tohoto konfliktu. Z tohoto pohledu je zřejmé, že výzkum dějin rakousko-osmanských vztahů na počátku 20. století přináší nové pohledy a interpretace dějin mezinárodních vztahů před první světovou válkou.
Abstrakt EN: The relations between Austria-Hungary and the Ottoman Empire went through many changes and crisis in the years 1896–1914. Their development influenced considerably the international position of the Habsburg Monarchy. The main goal of this thesis was an analysis of the particular stages of this process and to determine how the mutual relations influenced the policy of both states in general and to assess its significance. During his research the author came to the conclusion that the relationship of the Habsburg Monarchy towards the Ottoman Empire was quite important for general development of the Austro-Hungarian foreign policy. This fact proved especially in the period of the Austro-Russian cooperation in the years 1897–1907, during the Bosnian Crisis and in the course of the Balkan Wars. The significance of the relations between Vienna and Istanbul proved itself most notably in the last mentioned example. The inability of Austro-Hungarian policy to maintain its long-term principle of status quo on the Balkans (i.e. the territorial integrity of the Ottoman Empire) led to a considerable weakening of the great power status of the Habsburg Monarchy. As a consequence of this fact the politicians in Vienna decided to a fatal step to enter a state of war with Serbia, which led to the start of the First World War. The relations between Austria-Hungary and the Ottoman Empire had therefore their irreplaceable influence on the break out of this conflict. It is clear from this point of view that the research of the history of the Austro-Ottoman relation at the beginning of the 20th century brings new perspectives and interpretations of the history of the international relations before the First World War.
Klíčová slova

Zpět

Patička