Přejít k obsahu


Business Strategy versus the Sustainability Development Concept

Citace:
VALLIŠOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, L. Business Strategy versus the Sustainability Development Concept. In The ECMLG proceedings. Reading: Academic conferences and publishing international limited, 2014. s. 559-567. ISBN: 978-1-910309-77-3 , ISSN: 2048-903X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Business Strategy versus the Sustainability Development Concept
Rok vydání: 2014
Místo konání: Reading
Název zdroje: Academic conferences and publishing international limited
Autoři: Ing. Lucie Vallišová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek navazuje na výsledky dotazníkového šetření provedeného v oblasti fyzických a právnických osob působících na českém trhu. Toto šetření poukázalo na rostoucí požadavky zúčastněných stran na ochranu životního prostředí a také společenskou odpovědnost. Tento článek tedy nabízí nejen systematický přehled dané problematiky, ale nabízí i návody jejího využití v podnikové praxi, autoři se snaží o implementaci těchto aspektů do podnikového řízení prostřednictvím Balanced Scorecard. Je zde navržena metodika, která umožní uplatňování zásad udržitelného rozvoje v rámci firemní strategie, což manažerům umožní lepší hodnocení, měření a řízení udržitelné výkonnosti. Teoretická část je následně doplněna o případovou studii. Pokud jde o metodiku výzkumu, práce je založena na výsledcích dotazníkového šetření, rešerši literatury a na analýze dalších dokumentů zabývajících se danou problematikou.
Abstrakt EN: The paper follows on results of the survey that was conducted in an area of individual and legal entities operating in the Czech Republic´s market and pointed to the increasing demands of stakeholders on environment protection and social responsibility. This paper develops Balanced Scorecard for Sustainability Management that is crucial for measurement and evaluation of day-to-day social and environmental operations from following four perspectives: finance, customer, internal business process and learning and growth. Balanced Scorecard has been developed further based on comprehensive analysis and extensive review of literature on Sustainability Concept into a Sustainability Balanced Scorecard and there is proposed a methodology that will enable the implementation of the sustainability principles into corporate strategy through the Balanced Scorecard. The Balanced Scorecard developed in this paper provides a useful guidance for the practical managers in evaluation and measuring of Sustainability in a balanced way and proposes a balanced performance measurement system. This means that this paper offers not only a systematic review, which is crucial for advancing an academic field, but should be also used to inform and to enhance management practice. The theoretical part is supplemented by a case study. In terms of research methodology the paper is based on the results of the survey, the literature search and the analysis of documents dealing with the issue, along with modelling and analogy. The paper was created on the basis of a project SGS- 2013-040 Paradigm of development in the 21st century and its impact on the behaviour of economic entities.
Klíčová slova

Zpět

Patička