Přejít k obsahu


Two-Layer Semantic Entity Detection and Utterance Validation for Spoken Dialogue Systems

Citace:
CHÝLEK, A., ŠVEC, J., ŠMÍDL, L. Two-Layer Semantic Entity Detection and Utterance Validation for Spoken Dialogue Systems. In Text, Speech, and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014. Proceedings. Heidelberg: Springer, 2014. s. 563-570. ISBN: 978-3-319-10815-5 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Two-Layer Semantic Entity Detection and Utterance Validation for Spoken Dialogue Systems
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno, Czech Republic
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Adam Chýlek , Ing. Jan Švec Ph.D. , Ing. Luboš Šmídl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V této práci představujeme metodu detekce sémantických entit z omezené oblasti pro účely porozumění mluvené řeči. Cílová oblast naší metody je dialogový systém pro interaktivní trénování řídících letového provozu. Tato metoda využívá dvou vrstev detekce. První vrstva využívá již dříve použitou metodu pro detekci sémantických entit pro extrakci entit závislých na dané doméně. Tyto entity jsou modelovány bezkontextovými gramatikami. Druhá vrstva slouží pro detekci špatně vyslovených slov nebo slov, která nejsou v souladu s pravidly pro komunikaci řídících letového provozu. Spolu s tím k promluvám uživatele přiřazujeme i sémantickou informaci. Dále diskutujeme možnost použití tohoto přístupu pro opravu uživatele na základě sémantických informací. K provedení experimentů byly využity přepisy dat a výstup z řečového rozpoznávače.
Abstrakt EN: In this paper we present a novel method for semantic entity detection in a limited domain for spoken language understanding. The target domain of this method is a dialogue system for an interactive training of air traffic controllers (ATC). The method comprises of two layers of detection. First layer uses formerly proposed method for semantic entity detection to extract domain-dependent set of semantic entities. This semantic entities are modelled using context-free grammars. To detect mispronounced words or words which do not comply with the ATC radio-telephony rules we use the second layer of semantic entity detection. Together with that, we assign a semantic meaning to the utterance. We also discuss the possibility of using this approach for semantic-based correction of an utterance. The experiments were performed on transcribed data as well as on an output from speech recognizer.
Klíčová slova

Zpět

Patička