Přejít k obsahu


SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DANÍ V RÁMCI NÁKLADŮ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁKOVÁ, L. SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DANÍ V RÁMCI NÁKLADŮ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. Trendy v podnikání, 2014, roč. 4, č. 4, s. 12-19. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: THE MONITORING OF ENVIRONMENTAL TAXES IN BUSINESS COSTS
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Environmentální daně mají působit jako motivační nástroj pro zlepšování životního prostředí a omezování jeho znečišťování. Jejich zavedení způsobuje růst cen zemního plynu a některých dalších plynů, pevných paliv a elektřiny pro konečné spotřebitele, což se projevuje růstem nákladů podniků, jež jsou právě konečnými spotřebiteli. V této souvislosti je doporučeno analyticky sledovat výši a vývoj jednotlivých podnikových nákladů, jejichž součástí jsou i environmentální daně. Environmentální daně se řadí do skupiny environmentálních nákladů a jejich sledování přispívá k efektivnímu řízení podnikových nákladů, proto jsou navrženy ukazatele zhodnocující jejich vliv na podnikovou výkonnost. Příspěvek nejprve vymezuje postavení environmentálních daní v podnikových nákladech a navrhuje způsob pro jejich monitorování v rámci analytické evidence, jež je součástí podnikového účetnictví. Tato evidence je pak východiskem pro kvantifikaci tří navržených ukazatelů zohledňující působení environmentálních daní v podnikové praxi.
Abstrakt EN: Environmental taxes have to act as a stimulus tool for improving the environment and reducing pollution. Their imposition on natural gas and some other gases, solid fuels and electricity led to an increase in the prices of these products, for which the final consumers of the corporate sector represents an increase of costs. In the context of business costs, it is recommended to monitor individual cost components such as using analytical evidence. Environmental taxes belong to a group of environmental costs and their monitoring allows conceive ratios within the effective cost management in the enterprise. The aim of this paper is to propose evidence of environmental taxes as part of business costs and to propose ratios spelling their impact on business performance. The paper show first the status of environmental taxes on the costs of business entities and provides the way for the monitoring by analytical evidence in the context of corporate accounting. This evidence of environmental taxes is then the starting point for calculating the three proposed indicators reflecting this type of taxation in business practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička