Přejít k obsahu


Metodologická východiska kritického racionalismu Hanse Alberta

Citace:
PAITLOVÁ, J. Metodologická východiska kritického racionalismu Hanse Alberta. Filosofický časopis, 2015, roč. 63, č. 4, s. 561-580. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodological Fundations of Critical Rationalism of Hans Albert
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová ,
Abstrakt CZ: České filosofické diskusi je dobře známo myšlení Karla R. Poppera (1902-1994), zakladatele filosoficko-vědního směru označovaného jako kritický racionalismus. Záměrem této studie je rozšířit zdejší představu o tomto filosofickém stanovisku a představit pojetí kritického racionalismu Popperova následovníka, německého filosofa a sociologa Hanse Alberta (*1921), a to prostřednictvím analýzy osmi nejdůležitějších metodologických východisek jeho filosofické koncepce, jež sice takto explicitně Albert neklasifikuje, avšak zřetelně vyvstávají na základě interpretace jeho zásadních děl. Tato studie bude soustředěna na základní předpoklady kritického racionalismu Hanse Alberta a na některé kritické námitky vůči němu.
Abstrakt EN: In the Czech philosophical debate is well known Karl R. Popper (1902-1994), the founder of critical rationalism. The aim of this study is to extend the local idea of this philosophical conception and introduce the concept of Popper's successor, the German philosopher Hans Albert (*1921), through the analysis of eight major methodological foundations of his philosophical conceptions, which Albert classify not so explicitly but they arise clearly from the interpretation of his major works. This study will focus on the basic assumptions of critical rationalism of Hans Albert and at some critical objections against him.
Klíčová slova

Zpět

Patička