Přejít k obsahu


Integrita povrchu řezné hrany nástroje

Citace:
KŘÍŽ, A. Integrita povrchu řezné hrany nástroje. In Vrstvy a povlaky 2014. Trenčín: Kníhviazačstvo s.r.o., Trenčín, 2014. s. 103-112. ISBN: 978-80-970824-3-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Surface integrity of cutting edge of tools
Rok vydání: 2014
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Kníhviazačstvo s.r.o., Trenčín
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž ,
Abstrakt CZ: Specialisté na obrábění kovů se v poslední době zabývají otázkou týkající se integrity povrchu obráběných ploch. Ačkoli pojem integrity povrchu obrobených ploch se stal známý odborné veřejnosti počátkem tohoto století, nebyl plně využíván v praxi. Důvodem je to, že nepředstavuje jedinou a definitivní vlastnost, ale spíše řadu vlastností, jejichž vzájemný vztah musí být znám. Dalším úskalím, které činí jeho použití v průmyslu obtížným je nedostatečné vyčíslení hodnot, které kvantifikují konkrétní stav povrchu. Jakmile začala být kontrolována mikro-geometrie nástroje, tak se pozornost také zaměřila na kontrolu stavu břitu nástroje. Integrita povrchu břitu nástroje však stále nemá v průmyslové praxi tak široké uplatnění a využití, jaké by mohla mít. Cíl tohoto článku je dvojí. Zaprvé uvést důležité faktory, které ovlivňují stav povrchu řezné hrany nástroje. Zadruhé si klade za cíl ukázat potenciál uplatnění principů integrity povrchu. Z tomto ohledu plyne, že zásady integrity jsou již používány i když v omezené míře pouze ve vztahu k obrobené ploše (povrchu). Pozornost je věnována možné změně stavu povrchu řezných nástrojů pomocí omílání a tepelným zpracováním slinutého karbidu. Cílem těchto operací je snížit zbytkové napětí v povrchu a to kvůlizlepšení adhezně-kohezivního chování systému tenká vrstva-substrát.
Abstrakt EN: Specialists in metal cutting have recently become aware of the issue of surface integrity of machined surfaces. Although the concept of surface integrity of machined surfaces became known to the professional public early in this century, it has not been fully used in practice. The reason is that it does not represent a single and definite property but rather a number of characteristics, whose interrelationship needs to be known. Another pitfall which makes its use in industry difficult is the lack of a numerical value quantifying a particular surface condition. Once the microgeometry of tools started to be controlled, attention began to be paid to the cutting edge condition as well. The surface integrity of the cutting edge still lacks the in-depth and complex perspective in industrial practice. The purpose of the present paper is twofold. Firstly, it covers the important factors which affect the surface condition of the cutting edge of tools. Secondly, it aims to demonstrate the potential for application of surface integrity principles. In this respect, it follows the way surface integrity principles. In this respect, it follows the way surface integrity principles are already employed, although to limited extent only, in regard to machined surfaces. Attention is paid to possible modification of the surface condition of cutting tools by drag-finishing and by heat treatment of cemented carbides. The goal of these operations is to reduce residual stresses in the surface to improve adhesive-cohesive behaviour of thin film-substrate systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička