Přejít k obsahu


Vliv tloušťky vrtsvy a rozdílných substrátů na adhezní vlastnosti

Citace:
PRŮCHA, V., KŘÍŽ, A., KAREŠ, M. Vliv tloušťky vrtsvy a rozdílných substrátů na adhezní vlastnosti. In Vrstvy a povlaky 2014. Trenčín: Kníhviazačstvo s.r.o., Trenčín, 2014. s. 155-162. ISBN: 978-80-970824-3-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The effect of layer thickness and of different substrates on adhesion properties
Rok vydání: 2014
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Kníhviazačstvo s.r.o., Trenčín
Autoři: Ing. Vojtěch Průcha , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Michal Kareš
Abstrakt CZ: Článek se zabývá hodnocením vlivu tloušťky tenké vrstvy, tvrdosti a chemického složení substrátu na adhezivně - kohezní vlastnosti. Pro tento experiment byla zvolena vrstva TiN, která má velmi dobré adhezivní vlastnosti a její vlastnosti jsou poměrně dobře popsány. Tloušťka vrstvy byla zvolena 1, 2 a 4 um. Jako podkladový materiál (substrát) byla zvolena ocel HS6-5-2 (19830), která se často používá právě v kombinaci s nadeponovanou tenkou vrstvou. Dalším podkladovým materiálem byl zvolen slinutý karbid K20 a jako poslední substrát byla zvolena ocel C45. Pro hodnocení těchto vlastností byla použita metoda "Mercedes test", jakožto v praxi nejpoužívanější zkouška, další použitá zkouška, jež je základní zkouškou pro hodnocení adheze systému tenká vrstva- substrát, byla zkouška Scratch test. Jako doplňují test, byl proveden kalotest. Scratch test prokázal u tvrdých substrátů, že se vzrůstající tloušťkou vrstvy, klesá hodnota kritického zatížení. Na druhou stranu u substrátů měkkých, se tato závislost neprojevila.Provedený "Mercedes test" tuto závislost nepotvrdil.V článku jsou uvedeny i další poznatky týkající se rozdílnosti tloušťky vrstvy na ploše vzorku ve vazbě na jeho umístění v depoziční komoře a vliv těchto rozdílů na adhezivní vlastnosti systému tenká vrstva-substrát. V článku jsou uvedeny také zkušenosti s tribologickou analýzou a tribologickými vlastnostmi vytvořených systémů. Článek tak dává podklad nejen pro další laboratorní experimenty, ale i pro praktické testování a kontrolu nadeponovaných vrstev na zkušebních vzorcích (etalonech).
Abstrakt EN: The paper discusses about the evaluation of the effect of the thickeness thin film hardness and chemical composition of the surface on adhesive-cohesive properties. For this experiment was chosen thin film of TiN, which has good adhesive properties and characteristics are fairly well documented. Thickenss of the film was selected 1, 2 and 4 micron. As the base material was chosen steel HS6-5-2, which is often used in combination with a coating. As another substrate material was selected sintered carbide K20 and the last one was chosen steel C45. Foe the evaluation of these properties was use a Mercedes test as in practice the most widely used test, another used test, which is a basic test for evaluating of the adhesion of the thin film - substrate the Scratch test. As a supplementary test was used Kalotest. Scratch test showed that with increasing thickness of the thin film for hard substrate decreases the value of critical load. For soft substrate it was the opposite. Used Mercedes test this dependence did not confirm. In this article are present other findings related with differences of the thickness of the thin film of the sample in relation to its location in the deposition chamber and the effect of these differences on the adhesive properties. The article also gives a basic not only for further laboratory experiments, but also for practical testing and controling of coating samples (standards).
Klíčová slova

Zpět

Patička