Přejít k obsahu


Production of Shaped Semi-products from AHS Steels by Internal Pressure

Citace:
VOREL, I., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B., KURKA, P. Production of Shaped Semi-products from AHS Steels by Internal Pressure. Materiali in Technologije / Materials and Technology, 2015, roč. 49, č. 5, s. 739-744. ISSN: 1580-2949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Production of Shaped Semi-products from AHS Steels by Internal Pressure
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Petr Kurka
Abstrakt CZ: Neustálý rozvoj průmyslu vede nutnosti používání stále kvalitnějších součástí s vynikajícími hodnotami mechanických vlastností a značnou tvarovou složitostí, které současně s nízkou hmotností přináší úsporu provozních nákladů a zvýšenou provozní spolehlivost. Možnou alternativou pro zajištění těchto požadavků se stává zpracování nízkolegovaných vysokopevných ocelí moderními postupy tepelného zpracování mezi které patří tzv. Q-P proces, jehož prostřednictvím lze dosáhnout vysokých hodnot meze pevnosti kolem 2000 MPa při tažnosti přesahující 10%. Nekonvenčními postupy, jejichž prostřednictvím lze získat polotovary značné tvarové složitosti, lze následně v kombinaci s Q-P procesem vytvořit součásti s vynikajícími hodnotami mechanických vlastností se značně složitými tvary. Příspěvek se zabývá možností uplatnění kombinace tváření vnitřním přetlakem, hot stamping a Q-P procesu za účelem získání funkčního produktu s kombinací vysokých hodnot mechanických vlastností a složitého tvaru. Cílem experimentálního programu bylo prostřednictvím navrženého výrobního řetězce provést zpracování dutých tenkostěnných polotovarů, z nichž byly postupnou optimalizací získány komerčně využitelné produkty. Struktura získaných produktů byla tvořena převážně martenzitem s nízkým podílem bainitu. Tato struktura zajišťovala vysokou mez pevnosti, jenž v žádném místě nepoklesla pod hodnotu 1950 MPa při zachování vynikajících hodnot tažnosti kolem 15%.
Abstrakt EN: The constant evolution of industry brings demands for components of ever-higher quality, complex shapes and excellent mechanical properties, with reduced operating costs and with improved reliability in service. Such demands can be met by processing high-strength, low-alloyed steels using novel heat-treatment methods. One of such methods is the quenching and partitioning (Q&P) process, which can lead to high strengths of about 2000 MPa at elongation levels of more than 10 %. The Q&P process can be combined with unconventional procedures for making complex-shaped parts to manufacture components with excellent mechanical properties and an intricate shape. This paper describes the sequence of internal high-pressure forming, hot stamping and the Q&P process used for making a functional product with good mechanical properties and a complex shape. The purpose of the experimental programme was to employ a production chain for processing hollow, thin-walled stock. Using a step-by-step optimization, commercially usable products were obtained. The microstructure of the products consisted primarily of martensite and a small fraction of bainite. Such a microstructure guarantees a high ultimate strength. The strength level throughout the part was not less than 1950 MPa, combined with an excellent elongation of approximately 15 %.
Klíčová slova

Zpět

Patička