Přejít k obsahu


The Reference Model of Corporate Performance Management and its Applicability in Enterprise Practice

Citace:
BUREŠOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. The Reference Model of Corporate Performance Management and its Applicability in Enterprise Practice. In Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2014. Záhřeb, Chorvatsko: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 401-409. ISBN: 978-1-910309-77-3 , ISSN: 2048-903X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Reference Model of Corporate Performance Management and its Applicability in Enterprise Practice
Rok vydání: 2014
Místo konání: Záhřeb, Chorvatsko
Název zdroje: Academic Conferences and Publishing International Limited
Autoři: Ing. Veronika Burešová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky provedeného kvalitativního výzkumu v oblasti řízení podnikové výkonnosti (CPM) - řízení výkonnosti podniku jako celku a jeho dílčích částí (operací, aktivit až na úroveň procesů). Teoretický, kvalitativní výzkum je založen na rešerši zdrojů dostupných ke zkoumanému problému - především výzkumných zpráv a studií, vědeckých článků publikovaných v renomovaných časopisech, sbornících z vědeckých konferencí a monografií. Na základě analýzy, komparace a následného zobecnění doposud navržených CPM systémů je představen nový referenční model řízení podnikové výkonnosti autorů příspěvku. Tento model je založen na integraci řízení (managementu) a controllingových aktivit podniku. Podoba, v jaké je systém řízení výkonnosti aplikován v podnikové praxi, je ryze v kompetenci řídících (vedoucích) pracovníků - manažerů podniku. V případě podniků střední velikosti a velkých korporací (ve srovnání s mikro podniky a podniky označovanými jako malé) - z hlediska počtu jejich zaměstnanců, velikosti obratu (množství prodejů), počtu prodejních míst, hloubky/šířky produktového portfolia, firemní kultury (v souladu s doporučením Evropské komise 2003/361/ES, která vstoupila v platnost 1/1/2005 ), je systém řízení výkonnosti takovýchto subjektů obvykle obtížnější. Toto tvrzení konkrétně vede k diskusi, přijetí, následné implementaci (užití) a vyhodnocování nejméně jedné metody (nástroje) pro měření výkonnosti podniku. Je zapotřebí, aby v celkové komplexnosti systému řízení podnikové výkonnosti byly podporovány a podněcovány synergické efekty. Aby bylo efektivně docilováno cílů podniku a byly podporovány zájmy firemních stakoholderů a zaměstnanců. Výsledky tohoto příspěvku jsou přínosné pro akademickou sféru a podnikovou praxi, ato zejména pro podnikové manažery a controllery. Příspěvek vznikl v rámci projektu SGS-2013-40 Paradigma vývoje v 21. století a jeho vliv na chování ekonomických subjektů.
Abstrakt EN: The paper presents the results of made qualitative research in the area of corporate performance management (CPM) - performance management of enterprise as a whole and its individual parts (operations, activities to the level of processes). Theoretical, qualitative research is based on a comprehensive literature review of available sources - mainly research reports and scientific studies to the topic, so far published scientific articles in reputable journals and proceedings of international scientific conferences and monographic publications. Based on the results of realized analysis, comparison and generalization of existing CPM systems the reference model of enterprise performance management is proposed. The crucial idea of this designed model is based on the management and controlling processes integration. Corporate executives - especially managers at the top level decide on setting of the CPM system. In case of medium-sized and big corporations - in terms of number of employees, size of turnover (the amount of sales), number of outlets, depth / width of product portfolio, accrual of corporate culture (according to the European Commission Recommendation 2003/361/EC, which entered into force on the 1/1/2005), a performance management system of these entities is usually more difficult in comparison with micro- and small-sized companies. Specifically, this proposition leads to the discussion, acceptance, subsequent implementation (use) and then evaluation of several (at least one) methods and instruments for measuring enterprise performance. Complexity is also reflected in the recognition and promotion of synergy effects in order to comply with the support of business objectives and adoption of corporate stakeholders and employees of the company. Results of this paper are valuable for academic sphere and enterprise practice at the same time, especially for corporate executives - managers and controllers.
Klíčová slova

Zpět

Patička