Přejít k obsahu


FUNDRAISING AND ITS REALIZATION IN COMMUNITY SERVICES PROVIDING

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., MACKOVÁ, M. FUNDRAISING AND ITS REALIZATION IN COMMUNITY SERVICES PROVIDING. Economic Annals-XXI, 2014, roč. 9-10(1), č. 9-10(1), s. 89-93. ISSN: 1728-6220
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: FUNDRAISING AND ITS REALIZATION IN COMMUNITY SERVICES PROVIDING
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Marie Macková
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je prezentovat výsledky získané kvalitativním výzkumem fundraisingu se specifickým zaměřením do oblasti neziskového sektoru v České republice. Byla provedena komplexní analýza a komparace taxonomie neziskových organizací, dále identifikováno definičního vymezení, postavení, obsah a význam fundraisingu a jeho úloha při poskytování veřejně prospěšných služeb. Primárním výstupem zkoumané problematiky fundraisingu je návrh metodického postupu realizace fundraisingu v neziskovém sektoru v kontextu hodnocení účinnosti metod fundraisingu. Fundraising spolu s public relations, marketingem a lobbingem se podílí na kvalitě interních a externích vztahů jakékoliv organizace a přímo ovlivňuje její značku, dobré jméno a image. Fundraising vyžaduje strategické plánování a důsledné provázání s hlavní činností organizace, musí počítat s měnícími se vlivy okolí a pružně na ně reagovat. Příspěvek vznikl v rámci projektu SGS-2013-40 Paradigma vývoje v 21. století a jeho vliv na chování ekonomických subjektů.
Abstrakt EN: The target of this paper is to present the results of a qualitative research in fundraising with a specific focus on the non-profit sector in the Czech Republic. A complex analysis and comparison of non-profit organizations taxonomy was performed, further on, the definition, position, content and meaning of fundraising and its role in providing community services was identified. The primary output of the researched fundraising issue is the methodical process proposal of fundraising realization in the non-profit sector in the context of fundraising methods efficiency evaluation. Fundraising together with the public relations, marketing and lobbing influences internal and external relations quality at every organization and directly influences its brand, reputation and image. Fundraising demands strategic planning and thorough linking with the main activity of the organization, it should count with external influences changing and flexibly react to them. The paper was made within the project SGS-2013-40 Paradigm of Development in the 21st Century and its Impact on the Behavior of Economic Entities.
Klíčová slova

Zpět

Patička