Přejít k obsahu


Nonverbal Creativity in Students of Pedagogy for Technical Education at Elementary Schools

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Nonverbal Creativity in Students of Pedagogy for Technical Education at Elementary Schools. American International Journal of Contemporary Research, 2014, roč. 4, č. 6, s. 48-54. ISSN: 2162-139X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonverbal Creativity in Students of Pedagogy for Technical Education at Elementary Schools
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Myšlenky o kreativitě nejsou neznámé ani nové. Kreativita chápána jako seberealizaci patří k jedné ze základních lidských potřeb jako jsou ostatní fyziologické potřeby, např. potřeba být milován, potřeba sounáležitosti nebo být oceňován. Tvořivost je tedy významná potřeba každého člověka. Každý člověk je tvořivý, jen v různé formě, v různé oblasti a na různé úrovni. Zde se pokusíme seznámit čtenáře s výzkumem úrovně nonverbální tvořivosti u studentů učitelství, kteří navštěvují studijní program technická výchova na Pedagogické fakultě, Západočeské univerzity v Plzni (Česká republika) Jako výzkumné metody byly použity Urbanův test - TSD - Z a dotazník.
Abstrakt EN: Ideas about creativity are neither unknown nornew. Creativity understood as self-realization belongs to one of the basic human needs as other physiological needs such as the need to be loved, the need of belonging and being appreciated. Creativity is therefore a significant marker of each human being. However, it comes in various forms, areas and levels. We intend to introduce the reader to the research of levels of nonverbal creativity in students of pedagogy, attending the study programme of technical education at the College of Education, University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic). Urban´s test – TSD-Z and a questionnaire were used as the research methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička