Přejít k obsahu


Tribological effects of Discontinuous Block-on-Ring Test

Citace:
SMAZALOVÁ, E., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., ŠVANTNER, M. Tribological effects of Discontinuous Block-on-Ring Test. In METAL 2014. Ostrava: TANGER spol. s r. o., 2014. s. 1004-1010. ISBN: 978-80-87294-54-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tribological effects of Discontinuous Block-on-Ring Test
Rok vydání: 2014
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER spol. s r. o.
Autoři: Ing. Eva Smazalová , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Michal Švantner Ph.D.
Abstrakt CZ: V mnoha odborných článcích zabývajících se měřením tribologických charakteristik dvojice kluzných materiálů pomocí zkoušky Block-on-ring se v experimentální části objevuje přerušovaný průběh testu opotřebení za účelem zhodnocení kumulativního hmotnostního úbytku. Dle normy ASTM G77-05 je míra opotřebení stanovována až po provedení celého testu bez přerušení, pomocí určení objemového úbytku z geometrických charakteristik stopy po opotřebení. Otázky vlivu přerušení na měřené tribologické charakteristiky zůstává obvykle nediskutována. Proto tento článek studuje experimentální účinky přerušovaného průběhu testu na tribologické vlastnosti materiálu ve srovnání s kontinuálním průběhem zkoušky. Testy byly prováděny s použitím Block-on-Ring testu opotřebení podle ASTM G77-05 a podle modifikované metodiky s přerušováním na tribometru CETR-UMT3, za stejných podmínek. Kromě standardně hodnocených charakteristik – průběh koeficientu tření a velikost opotřebení – je v příspěvku prezentováno i experimentální zhodnocení teplotních charakteristik dvojice vzorků: kroužek a blok. Pro stanovení tepelných vlastností byla použita termovizní kamera με TIM. Při těchto testech byl zachycen jak průběh, tak i maximální teplota v místě kontaktu třecí dvojice a výsledky byly korelovány s měřením koeficientu tření.
Abstrakt EN: In many research articles dealing with tribological characteristics of sliding couples measured by Block-on-Ring test, the discontinuous course of the test appears in order to evaluate cumulative mass loss during the test. According to the ASTM G-77-05, the wear rate is supposed to be determine after the end of the test without interrupting, by evaluation of volume loss based on the measurementsof wear scars geometrical characteristics. The question of the influence of the discontinuity of the test remains usually unanswered. Therefore, this paper studies experimentally the effects of a discontinuous course test on the tribological properties of the material in comparison with continuous course test. Tests were carried out by a Block-on-Ring test according to ASTM G77-05 and according to modified testing methodology with discontinuities, using the tribometer CETR-UMT3 with equal settings of other test parameters. Furthermore, except of usually measured characteristic such as coefficient of friction and wear, the experimental evaluation of temperature characteristics of sample pairs: ring and block is presented in the paper. For determining of the thermal properties, a thermal camera με TIM was used. In these tests was captured the processes and maximum temperatures in the contact area, and the measured results was correlated with the results of friction measurements.
Klíčová slova

Zpět

Patička