Přejít k obsahu


Material-technological Modelling of C45 Steel die Forgings

Citace:
VOREL, I., VANČURA, F., PILEČEK, V., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Material-technological Modelling of C45 Steel die Forgings. In 25th DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation, 2014. Vienna: Procedia Engineering, 2015. s. 714-721. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Material-technological Modelling of C45 Steel die Forgings
Rok vydání: 2015
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Procedia Engineering
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Ing. Filip Vančura , Ing. Vít Pileček , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Materiálově-technologické modelování je založeno na termomechanickém zpracování malého objemu reálného materiálu pomocí termomechanického simulátoru. Jedná se postup umožňující realizovat velmi rychlé a přesné změny vybraných parametrů termomechanického zpracování. Vzhledem k vysoké dynamice procesů lze tímto způsobem provádět návrhy materiálově-technologických modelů i technologií tváření s vysokou rychlostí deformace a strmými gradienty ve změnách teplot. Současný stav techniky umožňuje použít tuto metodu i pro oblast zápustkového kování. Příspěvek je zaměřen na problematiku materiálově-technologického modelování zápustkových výkovků z materiálu C45 a na možnost jeho využití při návrhu změn a optimalizaci technologie tváření a tepelného zpracování. První fáze řešení představuje vytvoření materiálově-technologického modelu pro zvolenou oblast reálného výkovku. Cílem této fáze bylo dosažení požadované shody mezi modelem a reálným výkovkem. Ve druhé fázi byl tento model použit k náhradě konvenčně zpracovávaného materiálu C45 za termomechanicky zpracovanou mikrolegovanou ocel 30MnVS6. Cílem řízeného ochlazování z dokovací teploty bylo dosažení výsledných struktur bez nezbytné aplikace tepelného zpracování, které je v současné době nutnou součástí výrobního procesu. Nahrazení konvenční technologie řízeným ochlazováním umožní dosáhnout významné úspory výrobních nákladů.
Abstrakt EN: Material-technological modelling is based on thermo-mechanical treatment of a small amount of real material using a thermomechanical simulator. This is a procedure allowing quick and accurate changes to selected parameters of the thermomechanical treatment. Due to the high dynamics of the process, material-technological models and forming technologies with high strain rates and with steep gradients in temperature changes can be designed using this method. The current state of technology also allows the use of this method for die forging. The paper is focused on the issues of material-technological modelling of die forgings made from C45 and the possibility of its application to designing changes and optimization of forming and heat treatment technology. The first phase of the solution is the creation of a material-technological model for a real forging. The objective of this phase was to achieve the desired agreement between the model and the real forging. In the second phase, this model was used to replace the conventionally processed material C45 by thermomechanical micro-alloyed steel 30MnVS6. The aim of the controlled cooling from the forging temperature was to achieve structures without heat treatment, which is currently a necessary part of the manufacturing process. Replacing conventional technology with controlled cooling results in a significant saving of production costs. © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Peer-review under responsibility of DAAAM International Vienna.
Klíčová slova

Zpět

Patička