Přejít k obsahu


Parkovací plošina

Citace:
LAŠ, V., LAŠOVÁ, V., SEDLÁČEK, F., DREXLER, T. Parkovací plošina. JihoTech spol. s r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Parking platform
Rok vydání: 2014
Název zdroje: JihoTech spol. s r.o.
Autoři: Prof. Ing. Vladislav Laš CSc. , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. František Sedláček , Ing. Tomáš Drexler
Abstrakt CZ: Cílem bylo provést výpočtové posouzení kinematiky originálního návrhu parkovací plošiny pro dva osobní automobily parkujícími nad sebou. Dále provést pevnostní a deformační analýzu. Parkovací plošina by měla zajistit zvýšení kapacit parkovacích míst především na sídlištích. Práce je rozdělena do dvou etap. I.etapa Sestavení 3 D modelu a zkontrolování funkčnosti navrženého mechanismu. Dále stanovení sil působících v jednotlivých uzlech mechanismu parkovací plošiny a jejich minimalizace. II.etapa Pevnostní a deformační analýza za účelem dimenzování jednotlivých komponent parkovací plošiny. Při výpočtu byly použity speciální prvky uvažující pohyblivé vazby mezi jednotlivými členy mechanismu.
Abstrakt EN: The goal was to computationally assess the kinematics of an original design of a parking platform for two cars parked above the other. Furthermore, strength and strain analysis was performed. The parking platform is intended to increase parking capacity, especially in housing estates. The work is divided into two stages. Phase I Building a 3-D model and checking functionality of the proposed mechanism. Next, determination of forces acting on each node of the mechanism of the parking platform and their minimization Phase II Stress and strain analysis for the purpose of sizing of particular components of the parking deck. In the analysis special elements, which are capable to include moving relations between all members of the mechanism, were used.
Klíčová slova

Zpět

Patička