Přejít k obsahu


Structure and adhesion of thin coatings deposited by PVD technology on the X6CrNiMoTi17-12-2 and X40CrMoV5-1 steel substrate

Citace:
LUKASZKOWICZ, K., KŘÍŽ, A., SONDOR, J. Structure and adhesion of thin coatings deposited by PVD technology on the X6CrNiMoTi17-12-2 and X40CrMoV5-1 steel substrate. Archives of Materials Science and Engineering, 2011, roč. 51, č. 1, s. 40-47. ISSN: 1897-2764
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structure and adhesion of thin coatings deposited by PVD technology on the X6CrNiMoTi17-12-2 and X40CrMoV5-1 steel substrate
Rok vydání: 2011
Autoři: Krzysztof Lukaszkowicz , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Jozef Sondor
Abstrakt CZ: Hlavním cílem výzkumu bylo zkoumání struktury a adheze povlaků AlTiCrN, CrAlSiN a TiAlSiN deponovaných fyzikální technologií naparování na substráty z X40CrMoV5-1 - ocel pro nástroje pracující za tepla a X6CrNiMoTi17-12-2 austenitická nerezová ocel. Pozorování povrchu a mikrostruktury nadeponovaných povlaků bylo prováděno na příčných řezech na řádkovacím elektronového mikroskopu SUPRA 35. Zkoušky mikrotvrdosti povlaků byly provedeny na mikrotvrdoměru SHIMADZU DUH 202 ultra. Kohezní a adhezní vlastnosti povlaků byly testovány pomocí Scratch testu na zařízení CSEM REVETEST. Bylo zjištěno, že povlaky tvoří kompaktní strukturu, bez viditelných porušení nebo vady. Morfologie lomu povlaků se vyznačuje sloupcovitou dendritickou strukturou. Testované povlaky prokázaly dobrou adhezi k substrátu. Kritické zatížení LC2 leží v rozsahu 39 až 47 N, v závislosti na substrátu a typu povlaku.
Abstrakt EN: The main aim of the research was the investigation of the structure and adhesion of AlTiCrN, CrAl,SiN and TiAlSiN coatings deposited by physical vapour deposition technology on the X40CrMoV5-1 hot work tool steel and the X6CrNiMoTi17-12-2 austenitic stainless steel substrate. Observations of surface and microstructure of the deposited coatings were carried out on cross sections in the SUPRA 35 scanning electron microscope. The microhardness tests of coatings were made with the SHIMADZU DUH 202 ultra-microhradness tester. The cohesion and adhesion properties of the coatings were made using scratch test on the CSEM REVETEST device. It was found that coatings present a compact structure, without any visible delaminations or defects. The morfology of the fracture of coatings is characterized by a dense structure, in some cases there is a columnar structure. The coatings demonstrated good adhesiion to the substrate. The critical load LC2 lies within the range of 39-47 N, depending on the coating and substrate type. The coatings demonstrate a high hardness (~40 GPa).
Klíčová slova

Zpět

Patička