Přejít k obsahu


The Reference Model of Corporate Performance Management in the Sustainability Context

Citace:
BUREŠOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. The Reference Model of Corporate Performance Management in the Sustainability Context. In Proceedings of the 3rd International Conference on Management, Leadership and Governance. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. s. 273-281. ISBN: 978-1-910309-86-5 , ISSN: 2049-6818
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Reference Model of Corporate Performance Management in the Sustainability Context
Rok vydání: 2015
Místo konání: Reading
Název zdroje: Academic Conferences and Publishing International Limited
Autoři: Ing. Veronika Burešová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky kvalitativního výzkumu provedeného v období 2012 - 2014 v oblasti řízení podnikové výkonnosti. Autoři navrhují výzkumný model řízení podnikové výkonnosti spolu s jeho teoretickým rámcem. Jedná se o výstup primárního výzkumu a inovativní přínos k rozvoji teorie podnikové výkonnosti. Model je určen pro středně velké podniky založené po roce 1989 působící v oblasti Střední Evropy a velké podniky – bez ohledu na odvětví, v nichž tyto podniky působí nebo jejich podnikovou kulturu. Navrhovaný model je založen na integraci pěti prvků (komponent) - řízení, kontrolních činností, finančních (ekonomických), sociálních a environmentálních aspektů. Všechny tyto komponenty jsou popsány a je analyzována jejich role v současném pojetí corporate governance. Jsou mapovány vzájemné vztahy a demonstrovány příčinné souvislosti těchto subsystémů corporate governance. Autoři navrhují model tak, aby odrážel prezentovanou teoretickou bázi a aby směřoval vybranou skupinu podnikatelských subjektů k vytvoření efektivního, snadno proveditelného systému řízení podniku, který by pomohl podniku dosáhnout, posílit a udržet jeho dlouhodobou konkurenceschopnost. Kvalitativní výzkum je založen na literární rešerši dostupných zdrojů ke zkoumanému problému. Výsledky tohoto výzkumu mohou najít uplatnění v akademické sféře a také v podnikové praxi - zejména u středního a vrcholového managementu firem a pracovníků podnikového controllingu. Výzkum byl proveden v rámci projektu SGS-2013-40 Paradigma vývoje v 21. století a jeho vliv na chování ekonomických subjektů.
Abstrakt EN: The paper presents the results of made qualitative research carried out in the period 2012 - 2014 in the field of corporate performance management. The authors propose the research model of corporate performance management and its theoretical framework. It is the primary research output and an innovative contribution to the development of the corporate performance theory as well. The model is intended for medium-sized enterprises established since 1989 and operating in Central Europe region and their large enterprises counterparts across the sectors in which these enterprises operate and across culture promoted by these entities. The proposed model is based on the integration of five components - management, controlling activities, financial (economic) performance, social and environmental aspects. All these components are described and their roles in the contemporary concept of corporate governance are analyzed. Mutual relations are mapped and causality of these subsystems of corporate governance is demonstrated. The authors design the model by the manner that would reflect the presented theoretical bases and also direct the focus group of enterprises to create such an effective, easy practicable corporate management system which would help to form, strengthen and keep enterprise long-term competitiveness. Theoretical research is based on the literature review of scientific studies and articles published to the problems associated with Corporate Social Responsibility and Corporate Performance Management in professional journals, as well as monographs and proceedings of international conferences. The results presented in the paper can be useful in the academic sphere and also in enterprise practice - especially for the middle and senior management of companies and professionals of the enterprise controlling department. The paper was made within the project SGS-2013-40 Paradigm of Development in the 21st Century and its Impact on the Behaviour of Economic Entities.
Klíčová slova

Zpět

Patička